Konsistens i miljøretten

Økt bevissthet rundt miljøutfordringene har resultert i en forholdsvis omfattende utvikling av miljølovgivning både nasjonalt og internasjonalt.

Til tross for denne utviklingen er miljøproblemer som blant annet forurensning av luft, vann og land, tap av biologisk mangfold og forringelse av våre viktige naturressurser, fortsatt en realitet.

Illustrasjon: Alexander PLatjouw

Om prosjektet

Prosjektet ”Konsistens i miljøretten” bygger på en hovedhypotese om at problemene med å verne miljøet gjennom rettsregler delvis skyldes at rettssystemet som helhet ikke virker konsistent i forhold til denne oppgaven. Miljøet og økosystemet er en helhet som verken kjenner nasjonale eller geografiske grenser.

Regelverket og ansvaret for å forvalte miljøet og våre viktige naturressurser er derimot fordelt mellom en rekke forskjellige sektorer med til dels helt andre formål og på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.

Mål

Hovedmålsetningen med prosjektet er å analysere samt skaffe ny innsikt om hvordan rettssystemet som helhet virker i møte med de miljøutfordringer vi står overfor.

På bakgrunn av denne innsikten, er målsetningen å identifisere eventuelle svakheter, samt foreslå endringer i dagens regelverk som kan bidra til en mer konsistent håndtering av dagens miljøutfordringer.

Bakgrunn

Nasjonal og internasjonal rett er avgjørende for hvordan naturmiljøet forvaltes og vernes. På den ene siden har vi lovgivning som har som formål å hindre forurensning og andre miljøforstyrrelser og verne verdifull natur. Dette kan kalles “miljørett i snever forstand”. Men andre deler av retten har også stor betydning, fordi den fremmer eller beskytter interesser og hensyn som kan stå i et motsetningsforhold til miljøvern.

Miljøhensynet kan ivaretas på en  svært varierende måte. Utfordringen er å sikre enmer ”konsistent” behandling av miljøhensynet. Skal retten styrkes som redskap for vern av miljøet, er det viktig å få bedre forståelse av hvordan rettssystemet samlet virker overfor miljøet - og på tvers av ulike sektorlover. Også rettens grense som virkemiddel i miljøvernet må forstås bedre.

Delprosjekter

Environmental law & The Ecosystem Approach: Consistency in the Regulation on Value Judgments on Ecological Systems
ved stipendiat Froukje Maria Platjouw. Prosjektets hovedside er på engelsk. Avhandlingen ble levert sommeren 2014, disputasen var 17 april 2015. Prosjektet er avsluttet.

Hun har lagt fram resultater fra sin doktorgradsavhandling på stipendiatsamlingen til Forskningsrådets program Miljø 2015. Se omtale på Forskningsrådets nettside: Dårlig rettssikkerhet for miljøet i Nordsjøen.

Towards an ecosystem approach in Norwegian water management – the application of EU environmental quality objectives for water resources in Norwegian sector law
ved stipendiat Ingrid Wang Andersen. Prosjektets hovedside er på norsk. Midtveisevaluering: Nytt og viktig redskap i norsk vannforvaltning.

Gruppen deltar i det tverrfaglige prosjektet ”Water Pollution Abatement in a System of Multi-level Governance: A study of Norway’s implementation of EUs Water Framework Directive” (WAPABAT), ledet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Et bidrag fra gruppen er: Andersen, Ingrid Wang (2013). EUs rammedirektiv for vann - miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  73(5), s 355- 366.

Masteravhandlinger

Vit. assistent Constance Straume Haugland leverte i januar 2013 avhandlingen  ”Rettigheter for fremtidige generasjoner”. Prosjektets grunnleggende premiss er at miljøhandlinger i dag ofte vil ha langsiktige virkninger og dermed kunne påvirke fremtidige generasjoners leveforhold i form av miljøkvalitet. Dette reiser en rekke etiske spørsmål. Oppgaven undersøker i hvilken grad det er hensiktsmessig å tilkjenne fremtidige generasjoner rettigheter i miljølovgivningen i dag.

Malin Fosse: Miljøhensyn ved lokalitetsklarering av akvakulturanlegg, utgitt i Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2011 (Miljørettslige studier nr. 36).

Cathrine Aulie: Vern av naturmangfold i EU og Norge, utgitt i Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2011 (Miljørettslige studier nr. 35).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, programmet Miljø 2015.

Samarbeid

Prosjektet har samarbeid med flere internasjonale forskere, herunder særlig forskere i Nordic Environmental Law and Governance network.

Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 3. apr. 2019 12:59