Tilpasning til klimaendringer gjennom arealplanlegging og naturforvaltning: plikter, rettigheter og risiko

Prosjektet skal studere rettslige sider ved de forventede konsekvensene av klimaendringer i Norge, i form av temperaturendringer og mer ekstremvær som kan utløse flom, havnivåstigning, ras og liknende

Prosjektet vil også studere hvordan slike skader kan forebygges gjennom arealplanlegging og naturforvaltning og hvordan plikter og rettigheter er fordelt mellom forskjellige myndigheter og mellom offentlige organ og private aktører.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet omfatter både offentlige myndigheters og privatpersoners plikt til å forebygge skader og erstatningsspørsmål når skader oppstår.

Sentrale tema er:

  • Pliktene for utbyggere, kommunale og statlige myndigheter i forhold til ROS-analyser, ny plan- og bygningslov og EUs flomdirektiv.
  • Kommunenes forpliktelser og virkemidler for å unngå bygging og utvikling i fareområder, samt adgang til å pålegge fraflytting og sikringstiltak.
  • Grunneieres rettigheter når nye områder klassifiseres som risikoutsatt.
  • Myndighetenes rettslige muligheter til å iverksette tiltak mot ødeleggelse av verdifulle landskapstyper på grunn av klimaendring.
  • Sektormyndighetenes plikt til arealbruksregulering for å unngå skadelige effekter av klimaendring. Evaluering av ansvarsfordelingen og koordineringen på tvers av sektorer.
  • Vurdering av hvorvidt dagens regler er adekvate og godt nok samordnet og om de er rimelige i forhold til grunneiere og andre rettighetshavere.

Mål

Prosjektets hovedmål er å styrke juridisk kompetanse i Norge knyttet til tilpasning til virkninger av klimaendringer som flom, økning av havnivå, ras m.v., spesielt gjennom arealplanlegging og naturforvaltning.

Såvidt mulig søker prosjektet å å analysere gjeldende lovgivning på området og om mulig forbedre den i den utstrekning det gjennom prosjektet kan påvises svakheter. Dette kan gjelde reglene som fordeler ansvar for å forebygge og reparere skader mellom forskjellige myndigheter, reglene om private aktørers ansvar, og reglene om erstatning og annen kompensasjon til de som rammes av naturulykker.

Prosjektet vil også blant annet følge den løpende internasjonale diskusjonen om klimatilpasning innenfor det internasjonale klimaregimet.

Bakgrunn

Den generelle bakgrunnen er de forventede virkninger av klimaendringer og den internasjonale diskusjonen om en tosidig strategi for å møte problemene: På den ene siden arbeid for å redusere utslipp av klimagasser. På den andre siden tiltak for å dempe de negative virkninger av de klimaendringer som uansett er forventet å ville komme utover i dette århundret.

I de senere år har det også i Norge vært mange eksempler på at ekstreme værforhold har medført skader ved flom, skred, springflo og orkaner. Det er ikke avgjørende om disse skyldes menneskeskapte klimaendringer. Disse begivenheter – som det forventes mer av - har uansett vist at det reiser seg en rekke spørsmål knyttet til ansvar, plikter og rettigheter både for forskjellige statlige og kommunale myndigheter og private aktører, grunneiere m.v.

Det er behov for å klarlegge og analysere regelverket og vurdere behov for forbedringer for å forebygge unødige skader og gi rettferdig kompensasjon til de som rammes.

Delprosjekter

Hovedelementet i prosjektet er et PhD-prosjekt ved stipendiat Eivind Junker. Arbeidstittel er Tilpasning til klimaendringer gjennom arealplanlegging”.

En masteroppgave ble fullført av vit.ass. Ingeborg Stene i 2011: Marin ressursforvaltning i et klimaperspektiv – med særlig vekt på vern av marine områder som virkemiddel for klimatilpasning, utgitt i Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/11 (Miljørettslige studier nr. 37).

Våren 2012 leverte vit.assistent Øystein Block sin mastergradsavhandling: "Avkorting av naturskadeerstatning". Den er ikke tilgjengelig elektronisk, men kan lånes ved Juridisk bibliotek.

Våren 2013 leverte vit. assistent Adnan Maric sin masteroppgave "Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang".  Den er tilgjengelig elektronisk i DUO.

Finansiering

Norges forskningsråd finansierer prosjektet gjennom NORKLIMA-programmet.

Samarbeid

Prosjektet har kontakt og samarbeid med forskere ved flere utenlandske universiteter, blant andre:

  • Universitetet i Århus, Danmark
  • Stockholms Universitet, Sverige
  • Boalt Hall, University of California, Berkelely, USA
  • Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig, Tyskland.
Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 19. nov. 2020 15:59

Kontakt

Professor Endre Stavang, Institutt for privatrett

Er du jus-student og har lyst til å skrive oppgave om dette emnet? Ikke nøl med å ta kontakt!