Tilpassing til klimaendringer gjennom arealplanlegging

Prosjektet dreier seg om rettslige regler for tilpassing til klimaendringer. Det konkrete rettsområdet som behandles er arealplanlegging, og særlig kommunenes ansvar for å utrede og forebygge skadelige, klimaendringsrelaterte konsekvenser i forbindelse med dette arbeidet.

Om prosjektet

Sentralt blant plan-og bygningslovens mange formål og hensyn, står generell samfunnssikkerhet og beskyttelse av befolkningens liv, helse og materielle verdier.

Relativt nylige naturfenomener (flommen på Østlandet i pinsehelgen 2011, orkanen "Berit" i slutten av november samme år, vårflommene i 2012) har vist hvordan arealdisponering kan innvirke på slike hendelsers skadepotensiale.

Gjeldende kunnskap om klimautviklingen tyder på at denne type fenomener vil bli både vanligere og kraftigere i fremtiden, i tråd med at klimaet blir "villere, varmere og våtere". For å minimere fremtidige hendelsers skadeomfang, må de forventede endinger tas i betraktning ved planlegging av uarealbruk.

Plan- og bygningsloven (2008) innførte flere nye mekanismer og verktøy med betydning for disse emnene. Blant annet har kommunen plikt til å sørge for såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med utbyggingsplaner. I områder med fare eller risiko skal det opprettes såkalte hensynssoner.

Det primære målet med avhandlingen er å undersøke og beskrive lovens regler om planlegging i lys av klimaendringene, herunder særlig plikten til utredning og tilpassing i planene. I tillegg vil det vurderes om gjeldende rett er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å oppnå de fastsatte mål.

 

Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 21. apr. 2016 14:26