English version of this page

Hindre miljøeffekter av produkter gjennom produsentansvar

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall.

Illustrasjon: Colourbox.com

Mål

Prosjektet har som mål å skaffe ny innsikt og bygge generell akademisk kompetanse i et felt av økende betydning: produsenters og importørers ansvar for miljøeffekten av produktene. Internasjonalt er dette et bredt forskningsfelt både innen miljørett, handelsrett og miljøøkonomi.

Oppgaven er først å avklare det juridiske innholdet i så vel norske regler som relevante internasjonale regler for å få en bedre forståelse av muligheter og begrensninger i vårt nasjonale lovverk. Dernest er målet å analysere reglene for å identifisere utfordringer og problemer knyttet til å redusere miljøeffekter av produktene.

Bakgrunn

Mange miljøproblemer skriver seg ikke fra produksjon av produkter, med sine forurensende utslipp m.v., men fra bruken av de ferdige produkter og fra disponering av produktene som avfall. Hvordan miljøvirkninger fra produkter kan reduseres, har vært et viktig tema i miljøpolitikken både nasjonalt og internasjonalt i de siste par tiår, og det er tatt i bruk mange virkemidler for å oppnå dette. I sum utgjør regler og andre virkemidler rettet mot miljøforsvarlige produkter en viktig del av miljøpolitikken. Prosjektet vil ta for seg rettslige sider av dette temaet, med særlig fokus på ansvaret til produsenter og importører for å redusere miljøvirkningene av deres produkter. ”Utvidet produsentansvar” er ett stikkord for den utviklingen som finner sted, og som vil bli søkt analysert nærmere.

Delprosjekt

Hovedelementet i prosjektet er et doktorgradsprosjekt særlig rettet mot utvidet produsentansvar.

Stipendiat Eléonore-Maitre, Institutt for offentlig rett: Preventing environmental effects of products: A life cycle and market-oriented approach in European environmental Law.

Vit. assistent Charlotte Nordbakken: Rett i søpla : Rettslig analyse av en returordning for elektrisk og elektronisk avfall basert på prinsippet om utvidet produsentansvar (2013). MarIus 436/2014. Fremstillingen har to mål;

(1) å klargjøre og analysere innholdet i og forholdet mellom aktørene i returordningens plikter til innsamling og behandling av EE-avfall og

(2) å vurdere om returordningen bidrar til å oppfylle prinsippet om utvidet produsentansvar og om dette i så fall gjøres på en god måte. En vurdering av reglene i avfallsforskriften opp mot WEEE-direktivet.

Avhandlingen konkluderer med at returordningen som hovedsak fungerer godt, men at det likevel er rom for forbedring særlig hva gjelder forholdet mellom forskrift og direktiv, men også i selve utformingen av reglene i forskriften. Videre at produsentansvaret ikke er særlig godt gjennomført i regelverket og at man i Sverige blant annet har valgt en organisasjonsform som i større grad ivaretar prinsippet.

Finansiering

Prosjektet et finansiert av Norges forskningsråd, programmet Miljø 2015.

Samarbeid

Samarbeidspartnere i prosjektet er forskere ved:

  • Facultés universitaires Saint-Louis, Brüssel, Belgia
  • International Institute of Industrial Environmental Economic, Lunds Universitet, Sverige
  • Juridisk fakultet, Universität Bremen, Tyskland
  • Juridisk fakultet, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland
Emneord: Miljøøkonomi, Handel, produsentansvar, miljøeffekter
Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 30. mars 2018 14:20

Kontakt

Professor Endre Stavang, Institutt for privatrett