Utmarksprosjektet (avsluttet)

Prosjektet ”Utmarksrettigheter og samfunnsendring” tar opp rettslige spørsmål knyttet til rettigheter, organisering og regulering i norsk utmark i møte med næringsendringer og miljøproblemer.

Ilustrasjon: Colourbox.dk

Om prosjektet

Prosjektet “Utmarksrettigheter og samfunnsendring” tar opp rettslige spørsmål som melder seg i forvaltningen av norske utmarksressurser. Bakgrunnen er at rettighetsforholdene i norsk utmark ofte er kompliserte og tilpasset tidligere tiders behov og bruk av utmarka. De er lite tilpasset nye former for utnyttelse som omfattende hyttebygging, større skianlegg, kraftutbygging m.v.

Det offentligrettslige regelverk for utmarksforvaltning og vern av utmarkas miljøverdier er svært fragmentert og sektorbasert. Alt dette representerer utfordringer for en god utmarksforvaltning. Prosjektet vil ha tre elementer som vil utgjøre et hele:

  • Teoriutvikling om rettigheter og regulering av fast eiendom
  • Store næringstiltak i utmark. Privatrettslig organisering og offentligrettslig regulering (PhD-prosjekt),
  • Utmarksforvaltning: Rettigheter, planlegging og fordeling.

Prosjektet vil søke å utvide det tradisjonelle tingsrettslige perspektivet ved å gå på tvers av skillet mellom privatrett og offentlig rett. Det inneholder to PhD-prosjekter, masteravhandlinger m.v.

Mål

Målet med prosjektet er å videreutvikle norsk tingsrett gjennom beskrivelser og analyser av rettighetsforhold i fast eiendom i lys av samfunnsendringene. Hovedvekten legges på rettigheter, organisering og regulering i utmark. Analysene vil være av både grunnleggende teoretisk og mer anvendt karakter.

Den teoretiske siden skal utforske teoriutviklingen nasjonalt og internasjonalt om eiendomsrettens innhold og rolle og hvordan forskjellige rettighets- og organisasjonsformer virker i forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den anvendte siden skal belyse hvordan etablerte rettighetskonstruksjoner, utviklet for tidligere utnyttingsmønstre, virker i møtet med ny næringsvirksomhet og offentlig regulering, og hvordan nye og egnete organisasjonsformer utvikles og kan videreutvikles.

Prosjektet tenkes som en stamme for en generell styrking av den tingsrettslige forskningen i Norge over tid.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er utviklingstrekk som utfordrer den tradisjonelle tingsretten, tvinger fram nytenkning og nødvendiggjør både kritisk analytisk og konstruktiv forskning. Den faktiske bakgrunnen er at distriktene i Norge opplever markante endringer i samfunns- og næringsstrukturen.

På den ene siden skjer en omstrukturering og til dels nedbygging av det tradisjonelle landbruket med store endringer i måten landbruksarealene og særlig utmarksområdene utnyttes. Samtidig oppstår ønske om og behov for å utnytte arealressursene på nye måter.

Utvikling av nye næringer i tilknytning til jordbruket, økt turisme, omfattende bygging av fritidshus av til dels høy standard, kommersialisering av friluftslivet med større anlegg og intensivert ferdsel, vegbygging og bruk av utmarksområder til vindmølleanlegg og småkraftverk er noen av de viktigste utviklingstrekkene. Markedsverdien av utmarksressursene øker. Denne utviklingen møtes av sammensatte og til dels uklare rettsforhold, med røtter i en annen tid. Dette reiser nye rettslige problemstillinger.
Finansiering

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom to programmer: Strategisk program for styrking av juridisk forskning (JUSISP) og AREAL.

Samarbeid

Prosjektet har flere internasjonale samarbeidspartnere, herunder professor Carol Rose, University of Arizona, USA, professor Nigel Bankes, University of Calgary, Canada, og professor Erkki Hollo, Helsingfors Universitet, Finland.

 

 

Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 3. apr. 2019 13:03

Kontakt

Professor Endre Stavang, Institutt for privatrett