Kampen om arealene: Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning (avsluttet)

Stipendiat Nikolai K Winge

Temaet i prosjektet er den offentlige forvaltningen av norske utmarksområder.

Disponeringen av arealene er stadig i utvikling og i den senere tid har man vært vitne til en tilvekst av næringsbaserte utbyggingstiltak i utmarka. Utviklingen har ført til at naturområder uten tekniske inngrep har blitt et knapphetsgode i Norge. Et hovedproblem er at arealinngrepene skjer i form av en bit for bit-utbygging, uten forankring i en helhetlig plan.

I norsk rett finnes det en rekke lover som har betydning for hvordan utmarksareal skal disponeres. Enkelte lover omhandler regulering av arealkrevende utbyggingssaker, mens andre lover gir forvaltningen hjemmel til å bevare utmarksareal og andre naturressurser.

Lovene forvaltes av forskjellige myndigheter og inneholder ulike virkemidler for å sikre sine sektorinteresser. Rettssituasjonen er fragmentert og sektorbasert. Det er derfor behov for rettslige virkemidler som sikrer samordning mellom ulike sektorer og nivåer i utmarksforvaltningen.

Spørsmålet som reises i prosjektet er hvorvidt dagens regelverk er egnet til å sikre en helhetlig forvaltning av norske utmarksområder. Den rettslige reguleringen av vindkraftverk og kraftlinjer brukes som casestudie.

Winge fikk H. M. Kongens gullmedalje for sin avhandling.

 

 

 

Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 3. apr. 2019 13:04