Vei- og ekspropriasjonsrett

Statens vegvesen finansierer årlig en vitenskapelig assistent-stilling for studier av ekspropriasjonsrettslige spørsmål knyttet til veiplanlegging og -utbygging. Det holdes regelmessig et seminar i Vegdirektoratet om slike spørsmål med bl.a. presentasjon av masteravhandlinger skrevet av vit. assistenter.

Anna Føllesdal ble ansatt som vit.ass. på dette prosjektet høsten 2011. Hun skrev om salgsverdiprinsippet i ekspropriasjonserstatningsloven § 5, med særlig henblikk på mulighetene for prosentvis påslag. Anna Føllesdal leverte høsten 2012 sin avhandling «Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning».

Linn Vårhus Sørhaug ble ansatt som vit.ass. på prosjektet fra høsten 2012. Hun leverte våren 2013 sin avhandling «Veiprivatisering - En redegjørelse for regler om privatisering av kommunale veier».  I avhandlingen behandles eiendomsrett til veigrunn som opprinnelig var privat, som så blir kommunal vei, for å så igjen å bli privat vei.  Matrikulering av veigrunn behandles. Videre behandles reglene for naturskadeerstatning for privat vei der kommunen eier grunnen. Avhandlingen ble publisert i Institutt for privatretts skriftserie nr. 194 - 2014. Intervju med Linn Vårhus i fagbladet Våre veger: Kommunale veger. Fritt fram for privatisering. (pdf)

Anders Jahr Svalheim ble ansatt som vit.ass. høsten 2013. Han leverte våren 2014 avhandlingen Gjenervervserstatning ved ekspropriasjon.

Julia Bennin, ansatt som vit. ass. høsten 2014, leverte i 2015 avhandlingen Prisen for en stripe. Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp: En rettslig analyse av prinsippet, med særlig fokus på dets betydning ved stripeekspropriasjon. Avhandlingen er publisert i Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of Private Law, nr. 203 - 2016.

Henriette Lyngholt ble ansatt som vit.ass. høsten 2015. Hun leverte sin avhandling våren 2016 med tittelen «Rettigheters vern ved ekspropriasjon». Avhandlingen er publisert i Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law, nr. 207 - 2017.

Ole Henrik Olsen ble ansatt som vit.ass. høsten 2016. Han leverte sin avhandling høsten 2017 med tittelen  «Erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av magasingrunn».

Marie Engebakken Kvam ble ansatt som vit.ass. høsten 2017. Tema for masteroppgaven er Overflateeierens rett til (ekspropriasjons)erstatning ved inngrep i undergrunnen – herunder grunneierens tilpasningsplikt.

Publisert 28. aug. 2014 09:54 - Sist endret 4. jan. 2018 11:24

Kontakt

Professor Endre Stavang Institutt for privatrett