Artikler utgitt 2005

Oversikten viser aktuelle artikler publisert/skrevet av forskergruppas medlemmer, med kilde.

Forfatter: Tittel: Kilde:
Bugge, Hans Christian Retten til å få, og plikten til å gi, miljøinformasjon etter den nye miljøinformasjonsloven. Lov og rett 2005;44(7-8):492-508
Bull, Kirsti Strøm Fisket i saltvann - betraktninger rundt rettighetsspørsmål. Kart og Plan 2005(1):9-16
Bull, Kirsti Strøm Lappekodisillen og 1905. I: Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Oslo: Universitetsforlaget 2005. ISBN 82-15-00758-9. s. 420-443
Bull, Kirsti Strøm Reindriftssamene og 1905. Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2005(3-4):15-17
Bull, Kirsti Strøm Yngvar Nielsen med prejudikatvirkninger. Institutt for offentlig retts skriftserie 2005(2):137-149

Eide, Erling

Økonomiske incitamenter & markeder - i offentlig organisasjon og regulering. Kirsten Bregn (red.) Tidsskrift for rettsvitenskap 2005;118(1-2):194-198
 
Hammer, Ulf Den nye rollefordelingen i kraftmarkedet. Hvem leverer hva til hvem? I: Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Bergen: Fagbokforlaget 2005. ISBN 82-450-0379-4. s. 163-177
 
Hammer, Ulf KILE-saken. Rt. 2005 s. 65. Nytt i privatretten 2005(4):9-10
Hammer, Ulf The relationship between capacity markets and spot markets in the gas sector. I: European energy law report II. Antwerpen: Intersentia 2005. ISBN 90-5095-473-1. s. 229-241
Hammer, Ulf; Roggenkamp, Martha European energy law report II.

Antwerpen: Intersentia 2005. ISBN 90-5095-473-1. 259 s.

Reusch, Marianne Jøranlid Ferdsel i strandsonen - Høyesteretts dom 21. juni 2005. Nytt i privatretten 2005(3)
 
Reusch, Marianne Jøranlid Høyesteretts dom 10. mai 2005 - Sandholmen. Kjøperens posisjon der erverv av fast eiendom avhenger av konsesjon. Nytt i privatretten 2005(3):27-28
 
Reusch, Marianne Jøranlid NOU 2004:28 Naturmangfoldloven - Privatrettslige konsekvenser. Nytt i privatretten 2005(3)
 
Reusch, Marianne Jøranlid Regulering av festeavgift - Høyesteretts dom 22. september 2005. Nytt i privatretten 2005(4):15-16
 
Stavang, Endre
Eiendomsrett versus fellesressurs? I: Odd Ivar Biller m.fl. (red) Industribygging og rettsutvikling - juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Oslo 2005 s. 519-528.
Stavang, Endre Klimakvoter - noen økonomiske betraktninger og rettslige refleksjoner. I: Studier i rättsekonomi. Lund: Christian Dahlman 2005. ISBN 91-44-03786-4. s. 207-219.
Stavang, Endre Property in Emissions? Analysis of the Norwegian GHG ETS with references also to the UK and the EU. 17 ELM 2005 pp. 209-217.
Stavang, Endre Welfare-Based Private Law: The Case of Norwegian Torts. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 97 ARSP 2005 pp. 103-116.
 
Voigt, Christina From Climate Change to Sustainability - An Essay on Law, Sustainable Development, and Ethical Choices. Worldviews (Oakland, Calif.) 2005;8(2):112-137.
Voigt, Christina Year in Review: Germany. Yearbook of International Environmental Law 2003(14):462-467; 2004(15), 2005(16) (both forthcoming).
Voigt, Christina (Book Review) Roda Verheyen, Climate Change Damage and International Law. Prevention Duties and State responsibility, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005. Nordic Journal of International Law 2006 (forthcoming).
Wasenden, Odd-Harald The Nordic electricity market. A mature international market and power exchange. I: The Regulation of power exchanges in Europe. Antwerpen: Intersentia 2005. ISBN 9050953174. s. 31-80

 
Publisert 14. des. 2005 11:12 - Sist endret 23. nov. 2009 14:38