Artikler utgitt i 2006

Her er en oversikt over artikler utgitt av medlemmer i naturressursgruppa i 2006

Forfatter:

Tittel:

Kilde

Bugge, Hans Christian

Meeting the Kyoto Challenge:the Case of Norway

International Enegry Law & Taxation Review 2006, s. 140-147

Bugge, Hans Christian

Miljørett som rettsdisiplin

"dog Fred er ej det Bedste..." Festskrift til Carl August Fleischer, Universitetsforlaget, Oslo 2006, s. 77-96

Bugge, Hans Christian

Kapitlet "Norway" under "Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the nordic Countries"

N. de Sadeleer (red.) "Implementing the Precautionary Principle", Earthscan, London 2007, s. 102-119

Banet, Catherine

Une responsabilité accrue pour les opérateurs du secteur alimentaire - Le nouveau cadre réglementaire européen entré en vigueur le 1er janvier 2006

Gazette du Palais, Actualité du Droit de l'Environnement, July 2006, No 209 à 210, pp. 7-14.

Banet, Catherine

Implanter et exploiter son entrepôt en Belgique

Revue Lamy, Droit et Logistique, September 2006, No 10, pp.27-30

de Sadeleer, Nicolas

 

Bok:
N. de SADELEER, Rifiuti, Prodotti e Sottoprodotti, Milano, Giuffré, 2006, 215 p.

de Sadeleer, Nicolas

 

Bok:
N. de SADELEER, Estudios de Derecho Ambiental europea (collectif), Lete, Pamplona, 2006, 341 p.

de Sadeleer, Nicolas

 

Bok:
N. de SADELEER (ed.) , Implementing Precaution. Approaches from Nordic Countries and the EU, London, Earthscan, forthcoming, 550 p.

de Sadeleer, Nicolas

Habitats Conservation in EC Law: From Nature Sanctuaries to Ecological Networks

Yearbook of European Environmental Law, 2006, vol. 5, pp. 215-252.

de Sadeleer, Nicolas

La directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale :
avancée ou recul pour le droit de l’environnement des Etats membres ?

B. Dubuisson et G. Viney (éds.), Les responsabilités environnementales, Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2006, responsabilités environnementales, Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2005, pp. 731-777..

de Sadeleer, Nicolas

Revisiting Risk Assessment in the light of the Precautionary Principle

Environmental Jurisprudence/Ympäristöjuridiikka, Miljörujuriddika, 2005, vol. 1, pp. 37-49.

de Sadeleer, Nicolas

EC Law and Biodiversity

R. Macrory (ed.), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law. A High Level of Protection?, Groeningen, Europa Law publishing, 2006, p. 351-368.

de Sadeleer, Nicolas

The Precautionary Principle in EC Health and Environmental Law

European Law Journal, Volume 12, March 2006, pp. 139-172.

de Sadeleer, Nicolas

Is There Any Space Left in the EU Internal Market for National Product-Related Measures?

M. Pallemaerts (ed.), EU and WTO Law: How tight is the Legal Straitjacket for Environmental Product Regulation?, Brussels, VUB university press, 2006, pp. 45-82.

de Sadeleer, Nicolas

EY : N kilpailusääntöjen vaikutus viranomaisten ja yritysten mentettlyn ympäristön alalla

Environmental Jurisprudence/Ympäristöjuridiikka, Miljörujuriddika, 2006, vol. 2, pp. 6-35.

de Sadeleer, Nicolas

The Concept of Waste

Environmental law and policy at the turn to the 21st century - Umweltrecht und -politik an der Wende zum 21. Jahrhundert - Gedenkschrift / Liber amicorum Betty Gebers, Berlin, Lexxion pp. 243-266.

de Sadeleer, Nicolas

Le champ d’application de la directive-cadre sur les déchets

Bulletin de droit industriel, juin 2006, pp. 21 à 45.

de Sadeleer, Nicolas

The Precautionary Principle in EC health and Environmental Law: Sword or Shield for the Nordic Countries?

Legal Status of Precaution in the Nordic Countries: A Comparative Analysis”, “Room for Manoeuvre of the EC and EFTA Member States in the face of harmonization of chemicals”, in de Sadeleer (ed.) Implementing Precaution. Approaches from Nordic Countries and the EU, London, Earthscan, 2006

Hammer, Ulf

Forholdet mellom kapasitetsmarkeder og kortsiktig gassalg

MarIus 2006(340):1-21

Hammer, Ulf

Ingvald Falck: Rett til nett. Konkurranse i nettbundne sektorer

Universitetsforlaget, Oslo 2004. 236 s. med register [anmeldelse] . Tidsskrift for rettsvitenskap 2006;119(1):153-158

Hammer, Ulf

System operation : From self-regulation to public regulation

I: Regulating energy and natural resources. Oxford: Oxford University Press 2006. ISBN 0-19-929987-0. s. 171-183

Hammer, Ulf; Roggenkamp, Martha

European energy law report III

Antwerpen: Intersentia 2006. ISBN 90-5095-562-2. 252 s.

Reusch, Marianne

Bokanmeldelse. Geir Stensesths doktoravhandling: Allmenningsrett og sameierett

Nytt i privatretten 2006(2):24-24

Stavang, Endre

Bør vi bygge på alminnelige rettsgrunnsetninger? Et kritisk blikk på naturvernloven § 20b

I: Praktisk miljørett. Oslo: Fagbokforlaget 2006. ISBN 8245003840. s. 151-167

Stavang, Endre

Det erstatningsrettslige skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap

Tidsskrift for Erstatningsrett 2006;3(3):163-193

Stavang, Endre

Erstatning for støy og andre ulemper fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

HR-2006-00731-A (sak nr. 2005/548). Nytt i privatretten 2006(2):21-22

Voigt, Christina

Year in Review

Country Report: Germany (2006) 15 YbIEL 2004, 417-426

Voigt, Christina

Book Review: Rhoda Verheyen, Climate Change Damage and International Law

(2006) 75 Nordic Journal of International Law, 171-174

Bugge, Hans Christian

Bok:
Lærebok i mijøforvaltningsrett

Universitetsforlaget, Oslo 2006, 194 s.

Publisert 8. sep. 2008 16:40