NY BOK: Historisk perspektiv på naturressursrett

Hvem har eiendomsretten til bygdeallmenningene når gårdsbrukene forsvinner? Hvordan påvirker Grotius’ 400 år gamle lære om det frie hav dagens fiskeriforvaltning og miljøutfordringer?

Foto: Akademisk publisering.

Dette noen av problemstillingene i boka, som er resultatet av et samarbeid mellom to forskergrupper ved Universitetet i Oslo - forskergruppene for rettshistorie og naturressurser – og forskere fra Universitetet i Tromsø. Artiklene belyser bruk som en rettsstiftende faktor: Hevd, alders tids bruk og allmenningsrett.

Stoff til videre arbeid

-Vi har med oss gammel rettstenking i dagens rettsanvendelse.Derfor er det ofte nødvendig å kjenne til den historiske utviklinga når en skal anvende lovene, sier Karl Arne Utgård i det han kaller et streiftog gjennom boka.

-Boka gir stoff til å tenke over, og også til å gå videre med. Utgård oppfordrer til å studere materiale fra Høgfjellskommisjonen: -Er styringsformene for allmenningene tilpasset utfordringene i vår tid? Dette er et viktig tema som er reist i artiklene. ”The tragedy of the commons” – allmenningens tragedie – er også noe forskergruppa kan gå videre på, mener Utgård.

"Bærekraft" har historiske røtter

En artikkel ser på innføring av fartøyskvoter for torsk for kystflåten, og drøfter forholdet til kystflåtens historiske rettigheter. Helhetstenkingen i forvaltningen av utmarka er tema i en annen artikkel, der stikkorder er samordning for å sikre en bærekraftig utvikling. Og at konseptet "bærekraftig bruk" har historiske røtter, viser en artikkel om skogforvaltning.

Dag Michalsen, Kirsti Strøm Bull og Karl Arne Utgård, som presenterte boka.

Professor Dag Michalsen, redaktør for bokserien Oslo studies in legal history og forskergruppe i rett, samfunn og historisk endring, professor Kirsti Strøm Bull, redaktør for denne utgivelsen og medlem av begge forskergruppene og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, hovedkommentator under boklanseringa. Foto: NIFS, UiO.

Les redaktørens presentasjon av forfatterne (pdf 657 kB) og forlagets omtale.
 

Kirsti Strøm Bull (red.): Natur, rett, historie. Med bidrag fra Andreas Harald Aure, Hans Chr. Bugge, Gunnar Eriksen, Aage Thor Falkanger, Katrine Broch Hauge, Susann Funderud Skogvang, Geir Stenseth, Christina Voigt og Nikolai K. Winge.
Oslo studies in legal history, Akademisk publisering 2010, ISBN 978-82-8152-035-6, 249 sider, 349 kr.

Boka kan bestilles direkte fra Haugenbok.no

 

Av Kirsti Aarseth - nettredaktør
Publisert 22. mars 2011 10:23 - Sist endret 12. des. 2014 14:43