Prosjekter

Prosjektet er en del av 2014-satsningen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. En historisk kommentarutgave til Grunnloven vil gi en dypere forståelse av den norske forfatningshistorien.

Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets hovedside.

Innen økonomisk historie og økonomisk teori har rettens rolle i den senere tid fått en mer fremskutt plass. Dette nye fokuset på forholdet mellom retten og økonomien er ingen tilfeldighet, snarere er tema blitt satt på dagsorden gjennom den senere tids økonomiske uro og kriser i Europa og USA. Med uroen og krisene som bakgrunn fremstår kontroll av kapital som en av vår tids mest sentrale temaer.

Etter den globale finanskrisen i 2008 har Marx fått ny aktualitet, ikke minst igjennom nye debatter om økonomisk organisering. Prosjektet Marx, rett og samfunn undersøker spørsmålene om Marx aktualitet for akademiske analyser av rett og samfunn.

Finn mer informasjon på prosjektets hovedside.

Følgene av 1. verdenskrig for den globale statsstrukturen og forfatningstenkning kan neppe overvurderes. Med 15 millioner døde og en traumatisert krigsgenerasjon formet det seg andre livsmønstre og kulturelle praksiser, ofte kalt modernismen.