Styremedlemmers plikt til å la forretningsmuligheter tilflyte selskapet – læren om corporate opportunities

Gjesteforelesning ved dommerfullmektig Martin Kloster Aasen, Gjøvik tingrett.

Åpent for alle interesserte.

Om temaet

Styremedlemmer i aksjeselskaper har en lojalitetsplikt overfor selskapet. Tema for foredraget er hvilke begrensninger lojalitetsplikten setter for et styremedlems utnyttelse av forretningsmuligheter. Spørsmålet er til dels uavklart i norsk rett og det er skrevet lite om det i litteraturen. En komparativ analyse av andre lands praksis vil således bli gjennomgått for å gi innsikt i hvordan slike problemstillinger løses der.

 

Publisert 19. feb. 2019 08:19 - Sist endret 21. feb. 2019 09:49