Definisjonen av innsideinformasjon i relasjon til foretaksobligasjoner

Presentasjon av masteroppgave ved vitenskapelig assistent Morten Emil Bergan, IFP.

Åpent for alle.

 

Innsideinformasjon er et juridisk koblingsord for en rekke rettsvirkninger i verdipapirmarkedet. De mest fremtredende er utsteders løpende informasjonsplikt og forbudet mot innsidehandel.
Legaldefinisjonen av "innsideinformasjon" er lik for aksjer og obligasjoner. Det meste av foreliggende praksis og teori omhandler imidlertid kun aksjer.
Foretaks økende finansiering gjennom obligasjonsmarkedet aktualiserer spørsmålet om når en opplysning utgjør innsideinformasjon i relasjon til foretaksobligasjoner.
 
I avhandlingen analyserer Morten Emil definisjonen av innsideinformasjon i lys av obligasjoners særtrekk. Eksempler på spørsmål som behandles er:
- Når er en opplysning "offentlig tilgjengelig? Særlig om tilgjengeliggjøring i offentlige møter i lys av C-391/04 (Georgakis) og C-45/08 (Spector).
- Når er opplysningen tilstrekkelig spesifikk? Særlig om avvisningen av "retningskravet" i lys av C-628/13 (Lafonta).
- Når utgjør opplysninger om fremtidige begivenheter innsideinformasjon? Særlig i lys av C-19/11 (Daimler).
- Når er opplysninger i relasjon til obligasjoner tilstrekkelig kurssensitive? Særlig i lys av Rt. 2012 s. 629 (NA24), Rt. 2013 s. 846 (AkerDrilling) og obligasjonsteori.
- Hvordan vil gjennomføringen av markedsmisbruksforordningen 596/2014 påvirke gjeldende rett?
 
Morten Emil vil innlede faglunsjen med å presentere utvalgte temaer fra sin avhandling, før det åpnes for diskusjon og innspill.

 

________________________________

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 7. aug. 2015 10:52 - Sist endret 30. sep. 2015 21:00