Endringer i aksjelovene og stiftelsesloven

Stipendiat Erlend Eriksen Gjein, IFP, vil presentere endringer i aksjelovene og stiftelsesloven.

Intern faglunsj for forskergruppens medlemmer.

 

Den 21. oktober 2016 avga Aksjelovutvalget utredningen NOU 2016:22, Aksjelovgivning for økt verdiskaping til Nærings- og fiskeridepartementet. Utvalget foreslår en rekke endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Den samme dagen avga også et annet utvalg ledet av Gudmund Knudsen en utredning om forslag til ny stiftelseslov (NOU 2016:21).

Den 5. desember skal det være et åpent arrangement på IFP  i regi av Finansmarkedsprosjektet, hvor Tore Bråthen presenterer endringene i aksjeloven med etterfølgende diskusjon.

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø ønsker i den forbindelse å avholde en intern faglunsj 8. desember kl. 12, der hovedformålet vil være å diskutere de foreslåtte endringene, og vurdere/forberede høringsuttalelser fra forskergruppen.

Faglunsjen vil ikke inneholde en detaljert gjennomgang av forslagene, så det vil være en fordel å sette seg noe inn i forslagene på forhånd. Vi oppfordrer alle til å delta på seminaret den 5. desember, og utredningene finnes på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-21/id2516646/ og https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-22/id2516774/

 

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 16. nov. 2016 10:54 - Sist endret 16. nov. 2016 10:57