Kan aksjeeiere og kreditorer kreve erstatning for tap denne har lidt fordi selskapet er påført tap?

Vitenskapelig assistent Ravna Kristina Nikkinen Søvde, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Frisyre, Leppe.

Avhandlingens problemstilling er om aksjeeiere og kreditorer kan kreve erstatning for tap denne har lidt fordi selskapet er påført tap?

Selskapet kan fremme krav hvis selskapsinteressen er rammet. Asl./asal. § 17-6 gir uttrykk for en prioritetsregel hvor selskapet har fortrinnsrett til kravet. Der selskapet ikke fremmer krav, kan aksjeeier lide tap som følge av redusert utbyttegrunnlag og kreditor kan lide tap som følge av redusert dekningsmulighet. I disse tilfellene oppstår det spørsmål om aksjeeier og kreditor kan fremme erstatningskrav for dette avledede tapet. Ut fra en erstatningsrettslig synsvinkel vil det være nærliggende å anta at aksjeeier har et erstatningskrav (der tapet er «konkret og nærliggende» ut fra læren om tredjepartstap), mens ut fra en selskapsrettslig vinkel kan det være at selskapets rettssubjektivitet setter grenser for et slikt erstatningskrav slik førstvoterende gir uttrykk for  i Rt. 2004 s. 1816.

 

Åpent for alle.

Vi håper på gode innspill og diskusjon.

Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Merk at vi denne gang begynner kl. 11.00, da vi skal ha sommeravslutning for forskergruppen fra ca. kl. 12.00 samme dag! 

 

Publisert 6. mai 2019 14:10 - Sist endret 7. feb. 2020 14:23