Morselskapets erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1 første ledd

Vitenskapelig assistent Maja Maria Blegen vil presentere tema for sin masteroppgave.

Åpent for alle.  Registrer din påmelding nedenfor og du vil motta link til Zoom.

Om temaet

Ansvarsbegrensningen i aksjeloven § 1-2 fastsetter at aksjeeiernes ansvar for selskapets forpliktelser er indirekte og begrenset. Aksjeeierne kan likevel holdes ansvarlige for selskapets forpliktelser i særlige tilfeller. Problemstillingen i oppgaven er hva som skal til for at et morselskap kan holdes erstatningsansvarlig som majoritetsaksjeeier med hjemmel i aksjeloven § 17-1 første ledd. Bestemmelsen er en lovfesting av det alminnelige uaktsomhetsansvaret på selskapsrettens område. I dommen HR-2020-1947-A som ble avsagt i oktober uttalte Høyesterett at morselskaper har en særlig aktsomhet på grunn av deres mulighet til å styre sine datterselskaper. Denne aktsomhetsplikten gjør erstatningsansvar mer aktuelt for morselskaper enn andre aksjeeiere.

Registrering

Faglunsjen vil bli avholdt digitalt via Zoom og er åpent for alle med interesse for temaet.

Publisert 11. jan. 2021 08:36 - Sist endret 11. jan. 2021 08:37