Opsjoner i arbeidsforhold – Rettslig forpliktende avtaler eller kun tomme løfter?

Student Marte Bjørneng vil presentere tema for sin masteroppgave.

Åpent for alle.  Registrer din påmelding nedenfor og du vil motta link til Zoom.

Om temaet

Opsjoner og andre aksjebaserte former for avlønning benyttes i stor grad som incentivordninger til ledende ansatte i norske aksje- og allmennaksjeselskaper. En opsjon oppfattes vanligvis som en rett, men ikke plikt, til å erverve aksjer i selskapet til en fastsatt pris, på eller innen et bestemt tidspunkt. Det er arbeidstaker – opsjonseier – som har denne retten. Selskapet fremstår som forpliktet til å overdra vedkommende aksjer dersom retten påkalles. Overdragelse av aksjer til opsjonseier forutsetter ofte at det foretas en rettet emisjon i selskapet. På grunn av de preseptoriske selskapsrettslige reglene om kapitalforhøyelse, er det flere teoretikere som hevder at opsjon til å tegne aksjer i selskapet ikke er rettslig forpliktende, men kun er et uforpliktende utrykk for selskapets politikk på området. Det vil si at selskapet, juridisk sett, står fritt til å bestemme om oppfyllelse skal skje eller ikke. Avhandlingens hovedformål er å klarlegge opsjonseiers rettsstilling: Danner opsjonene rettslig grunnlag for krav på aksjer og/eller økonomisk kompensasjon?

Registrering

Faglunsjen vil bli avholdt digitalt via Zoom og er åpent for alle med interesse for temaet.

Ved spørsmål vedrørende deltakelse, kontakt vår administrasjon.

Publisert 26. mars 2021 13:26 - Sist endret 26. mars 2021 13:26