Forskergruppens navn

Etter fem vellykkede år under navnet Selskaper, markeder, samfunn og miljø (2012-2016), fortsetter vi vårt arbeid under navnet Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen).

Selskaper

I første ledd i navnet: selskaper, ligger at forskning på forskjellige former for organisering av næringsvirksomhet, med aksjeselskapet (AS og ASA) som den dominerende formen, er sentralt i vår forskergruppe. Vi vil fremover styrke vår forskningsinnsats også på andre organisasjonsformer, slik som samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og stiftelser, og «trusts» (som vi ikke har i Norge), og statsforetak. Vi vil bruke «selskaper» som en samlebetegnelse på disse organisasjonsformer.

Markeder

Det andre leddet, markeder, signaliserer vår forskningssatsing på relevante markeder for næring og finans, spesielt kapitalmarkedene, inkludert alternative investeringsstrukturer, folkefinansiering og «private equity», og i lys av utviklingen av feltet integrert rapportering også samspillet mellom de seks kapitaler (finansiell, produsert, intellektuell, menneskelig, samfunnskapital, sosial kapital, og miljø).

Bærekraft

Gjennom det tredje leddet, bærekraft, viser vi at vår forskergruppe er opptatt av næringslivets og markedenes innvirkning på økonomien, samfunnet og på miljøet, som også reflekteres i det tredje av våre tre faglige mål, nemlig å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft gjennom vår forskning.

Kortnavn

Vårt kortnavn er Selskapsrettsgruppen.

Publisert 2. jan. 2017 13:53 - Sist endret 2. jan. 2017 13:53