Faglige mål

Forskergruppens tre tverrgående faglige mål for 2017-2021 er metodeutvikling, rettsutvikling, og å bidra til bærekraft.

Metodeutvikling

Vi vil videreutvikle både etablerte tilnærminger og metoder for juridiske analyse, og nye tverrfaglige metodologier for å analysere reguleringen av næringsliv, markeder, og de involverte aktører og interesser og deres atferd. Dette inkluderer samspill og konflikt mellom rettslige og sosiale normer og institusjoner. Vi vil bidra til å videreutvikle rettsteoretiske, rettssosiologiske, rettsøkonomiske metoder og komparative metoder. Vi vil også videreutvikle en dypere integrert tverrfaglig metodologi som benevnes «reguleringens økologi» og tar utgangspunkt i fire reguleringsmodaliteter (juss, sosiale normer, markeder, og den fysiske verden som reguleringsmodalitet), samt forskningsmetoder som integrerer naturvitenskapelig forståelse i rettslig og tverrfaglig analyse.

Rettsutvikling

Vi vil bidra til rettsutvikling nasjonalt, europeisk og internasjonalt på våre områder gjennom vår forskning. Dette vil vi gjøre både med et næringslivsperspektiv og med et reguleringsperspektiv, hvor vi vil søke en dypere forståelse av rettsreguleringen for å kunne bidra til å gjøre denne mer hensiktsmessig for de involverte aktører og interesser, og mer effektiv ut fra et formålsorientert samfunnsøkonomisk perspektiv. Dette vil inkludere studier av utviklingen i retning av mer standarder og retningslinjer i stedet for nasjonalt vedtatte lover, og samspill og konflikt mellom disse reguleringsformene. Vi vil oppmuntre til enkeltstudier av utvalgte regler og til komparative analyser på tvers av juridiske fag, av jurisdiksjoner og av reguleringsnivåer og -former.

Bærekraftige selskaper og markeder

Vårt tredje faglige mål er gjennom vår forskning å bidra til å identifisere barrierer og muligheter for bærekraft. Vi definerer bærekraft som å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Dette vil bygge på en dypere forståelse av næringslivets og markedenes innvirkning på økonomien, inkludert finansiell stabilitet og økonomisk bærekraft; på samfunnet, inkludert bærekraftig verdiskaping; og på naturmiljøet, inkludert de kritiske grensene identifisert i planetens tålegrenser. Vi vil gjennom vårt arbeid søke å legge til rette for dialog med involverte samfunnsaktører slik at barrierer fjernes og muligheter styrkes for bærekraftige selskaper og markeder.

Publisert 2. jan. 2017 14:06 - Sist endret 22. juni 2020 11:04