Tematiske satsingsområder

Våre tre prioriterte tematiske satsingsområder for perioden 2017-2021 er 1) selskaper, konsern og nettverk, 2) investorer, finans og markeder, og 3) det offentlige som markedsaktør. De tre prioriterte satsingsområdene er integrert i hverandre på en rekke viktige punkter, slik det også fremgår av våre prosjekter.

Selskaper, konsern og nettverk

Vår forskning omfatter regelverkskompleksiteten som selskaper er omfattet av. Selskaper er her bredt definert slik at det inkluderer alle rettslige former for organisering av næringsvirksomhet. Forskergruppen satser på en utvidet forskningsaktivitet både når det gjelder aksjeselskapet (AS og ASA) som dominerende virksomhetsform, og alternative rettslige former slik som samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og stiftelser, statsforetak og offentlig-privat partnerskap, nye former slik som digitale nettverk, og former som vi ikke har i Norge slik som «trusts».

Vi søker å identifisere og bedre forstå samspillet av regulering, styring og ledelse (corporate governance) som er nødvendig for samfunns- og bedriftsøkonomisk bærekraftig virksomhet i de forskjellige rettslige formene, både individuelt og på tvers av virksomhetsnettverk. Nye initiativ fra EU innenfor konsernbeskatning og selskapers rapportering gjør det ekstra aktuelt å undersøke aktørenes valg av foretaksform og konsern- og nettverksstrukturering for å oppnå bestemte posisjoner, særlig skatterettslig og konkurranserettslig.

Mange virksomheter er involvert i komplekse konsern og andre foretaksgrupper, transaksjonelle og kontraktuelle nettverk og leverandør- og distribusjonsnettverk over hele verden. Mens de enkelte rettslige organisasjonsformer er regulert nasjonalt, reiser dette globale systemet av produksjon og distribusjon spørsmål om rekkevidde, hensiktsmessighet og tilstrekkelighet av nasjonal, regional og internasjonal regulering. Komplekse og ikke-transparente strukturer vanskeliggjør identifisering av rettslig og faktisk kontroll av selskapene. Dette reiser igjen spørsmål om sammenheng mellom kontroll og rettslig og økonomisk ansvar for overholdelse av lovgivning, for økonomiske transaksjoner innenfor og på tvers av foretaksgrupper, for arbeidstagerforhold i globale leverandør- og distribusjonskjeder, og for innvirkning på det ytre miljø.

Vår forskning gir ny forståelse av komplekse næringslivsstrukturer, nettverk og leverandør- og distribusjonskjeder, og samspillet mellom nasjonale, regionale og internasjonale reguleringsregimer, inkludert standarder og retningslinjer, samt privat avtalepraksis. Vi inkluderer også FNs prinsipper om menneskerettigheter og næringsliv og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i vår forskning. Interessant her er blant annet aktsomhetsvurderinger (due diligence), som en nøkkelmekanisme i disse prinsippene og retningslinjene, og i EUs nye rapporteringsregler, og hva det betyr for finansielle risikovurderinger som et viktig element i styrets rolle.

Selskapsrettsgruppen rommer både forskning som fokuserer på økonomiske aktørers interesser og forskning som integrerer bredere samfunnsperspektiver.

Fagområder inkluderer nasjonal, europeisk og komparativ selskapsrett og andre forretningsjuridiske områder, derunder internasjonal, europeisk og nasjonal regnskaps- og revisjonsrett og selskapsskatterett.

Investorer, finans og markeder

Banker og andre finansinstitusjoner er ofte store og komplekse næringslivsaktører. Vår forskning bidrar til en dypere forståelse av sammenhengen, samspill og konflikt mellom forskjellige typer investorer, finansinstitusjoner, finans- og kapitalmarkeder og andre markeder, og deres innvirkning på næringsliv, økonomi og samfunn.

Finansialisering er en global megatrend som har svært stor innvirkning på samfunnsøkonomien (som finanskrisene illustrerer) og på næringslivet. Innsikt i denne utviklingen krever en dyp forståelse av investorene, institusjonene og finansmarkedene. Det krever en undersøkelse av rettslige og sosiale normer og aktører, inkludert internasjonal, europeisk, nasjonal og bransjeregulering, av de forskjellige segmentene av investorer, inkludert offentlige, private og hybride institusjonelle investorer, av fondsforvaltere og av finansmarkedenes betydning. Vi analyserer den internasjonale utviklingen i bruk av finansielle instrumenter, selskapsrettslige og kontraktuelle konstruksjoner, for eksempel hybride og syntetiske opsjoner, og kunnskap om utviklingen av samspillet mellom offentlig regulering og privat regulering gjennom standarder og retningslinjer (for eksempel internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder) samt internasjonale investeringstraktater.

Fagområdet inkluder internasjonal, europeisk og nasjonal bank-, finansrett og kapitalrett, børsrett, verdipapirrett, verdipapirhandelsrett og regnskaps- og revisjonsrett, og internasjonal investeringsrett.

Det offentlige som markedsaktør

Forskningen omfatter det offentlige i dets mange roller som markedsaktør. Det offentlige har en rekke nøkkelroller i økonomien: som lovgiver og tilsynsmyndighet, som aksjonær direkte, også som kontrollerende aksjonær, som institusjonell investor, som offentlig anskaffer og i andre kontraktuelle relasjoner.

Vår forskning undersøker nærmere samspill og konflikt mellom det offentliges roller i økonomien, som omfatter både stat og kommune. Dette inkluderer statens og kommunenes omfattende aktivitet som aksjonær, fra minoritetsaksjonær til eier av alle aksjer i kommunale og statsaksjeselskaper, via statsforetak, og i offentlige innretninger slik som Statens pensjonsfond utland, Folketrygdfondet og KLP. Dette omfatter spørsmål om det offentliges rolle hvor private aktører har ansvaret for offentlige aktiviteter med statlig kontroll (og omvendt), og som offentlig anskaffer.

Fagområdene inkluderer, i tillegg til fagområdene nevnt under de to første satsingsområdene, også statsrett og forvaltningsrett, folkerett, EU-/EØS-rett, kontraktsrett og offentlig anskaffelser.

Publisert 2. jan. 2017 14:18 - Sist endret 29. mars 2017 11:01