Prosjekter

Se avsluttede prosjekter tilknyttet forskergruppen.

Forskergruppen har følgende pågående eksterfinansierte forskningsprosjekter:

  • Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller. Prosjektet vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultetet, og Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved Institutt for privatrett vil forskningsprosjektet være en del av forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen). Ved Institutt for informatikk er prosjektet en del av forskningsgruppen Digitalisering og entreprenørskap (DIGENT) og Sustainability and Design Lab. Prosjektleder vil være professor Jukka Mähönen og prosjektets nestledere vil være førsteamanuensis Maja van del Velden og professor Beate Sjåfjell. Prosjektet vil løpe fra 2019 - 2021.
     

  • Bærekraftige selskaper i en globalisert verden. Forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i California, Berkeley, vil her sammen undersøke forutsetningene for næringslivets bidrag til bærekraftig utvikling. Prosjektet fokuserer på Norden og California, to regioner i verden som ofte sees på som ledende når det gjelder næringsliv og bærekraft. Det vil bli gjennomført en komparativ analyse av teori, policy og praksis, med formål å identifisere gode eksempler som kan tjene som byggeklosser for globalt bærekraftig næringsliv med potensial for anvendelse også i andre land. Prosjektet løper fra september 2018 til juni 2019, med konferanse i Berkeley i mars 2019 som en av milepælene. Prosjektet ledes av professor Beate Sjåfjell og Professor David Vogel.

     

  • Prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og offentlige anskaffere, der produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Det er behov for helhetlig forskning på reguleringen av de private markedsaktører (næringsliv, investorer og forbrukere) og det offentlige i dets mange roller som markedsaktør (som offentlig anskaffer, som investor, som majoritetsaksjonær). SMART består av et internasjonalt konsortium av forskere som forsker tverrfaglig og helhetlig på barrierer og muligheter for et bærekraftig næringsliv. Arbeidsspråket til prosjektet er engelsk, og for mer informasjon viser vi til våre engelske nettsider. Prosjektet finansieres gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020 (INT-4-2015 Europe as a Global Actor: in search of greater policy coherence for development). SMART koordineres av Beate Sjåfjell, og skal løpe i fire år fra 1. mars 2016. Nettverket Sustainable Market Actors  er en viktig støtte for prosjektet. Interesserte forskere kan melde sin interesse gjennom dette nettskjemaet.

Forskergruppen er alltid interessert i å diskutere forslag til nye prosjekter. Interesserte forskere kan gjerne ta kontakt med forskergruppens leder, professor Beate Sjåfjell.

Publisert 5. jan. 2012 15:18 - Sist endret 28. juni 2019 10:32