Selskapsrett og et feministisk bærekraftsperspektiv

Av Beate Sjåfjell, Universitetet i Oslo

8. februar 2022, Cappelen, i trykk 2022

Abstrakt

Aksjeselskapet, som en dominerende form for organisering av næringslivsvirksomhet, er en del av ryggraden i norsk økonomi, som i mange andre land. Aksjeselskapet har derfor også en sentral rolle i omstillingen til bærekraft. Selskapsretten utgjør den rettslige infrastrukturen for stiftelse og drift av aksjeselskaper. Den setter de grunnleggende regler for beslutningsprosessene i selskaper, inkludert hvem som skal involveres i beslutningen og hvilke interesser som skal ivaretas og hva som er selskapers samfunnsmessige formål. Vår tids overordnede selskapsrettslige spørsmål handler om hvordan selskaper kan bidra til en fundamental omstilling til bærekraft.

I kapitlet mitt anvender jeg et feministisk bærekraftsperspektiv på selskapsretten, som jeg bruker til å kritisk analysere den rådende tilnærmingen til debatter om selskapsrett og selskapsstyring og dermed også til de strategier som hittil har vært anvendt. Mitt feministiske bærekraftsperspektiv handler ikke om likestilling, rapportering eller kvinner i styret (eller ledelsen for øvrig) og virkningen av det. Det er et alternativt og «utenfra»-perspektiv, som bygger på en forskningsbasert forståelse av hva målet om bærekraft betyr, og som innebærer en systemisk, tverrvitenskapelig tilnærming som anerkjenner kompleksitet og usikkerhet.

In kapitlet diskuterer jeg forskjellige tilnærminger til endring av selskaper, ved å trekke på forskning som hjelper oss til å forstå hvordan organisasjoner, som selskaper i vårt tilfelle, er kjønnede og hva det betyr. Videre, ved å trekke på forskning om feministiske strategier for endring av organisasjoner, drøfter jeg hvordan et feministisk bærekraftsperspektiv kan bidra i retning av den nødvendige fundamentale endringen av selskaper.

Selskapsrettens bidrag til omstilling til bærekraft er ikke lenger kun en teoretisk diskusjon. Det pågår en prosess i mange land og i EU, for å bidra til bærekraftige selskaper. Jeg avslutter kapittelet med noen refleksjoner om den spesielt mannlige motstanden mot endring og håpet om at tiden likevel er moden for å ta et oppgjør med den rådende tilnærmingen til selskapers og selskapsrettens rolle.


I I. Ikdahl, A. Hellum, J. Asland, H. Bruserud, M.A. Hjort, B.G. Jonassen and M.-L. Skilbrei (red), Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet (Cappelen, i trykk, 2022), kapittel 7.

En foreløpig versjon av kapitlet er tilgjengelig på SSRN: https://ssrn.com/abstract=4028365

Publisert 23. feb. 2022 09:58 - Sist endret 23. feb. 2022 09:58