Publikasjoner - Selskapsrett

Aktuelle publikasjoner knyttet til selskapsretten er listet opp i kronologisk rekkefølge

2014

 • Anker-Sørensen, Linn og Sjåfjell, Beate, Vår europeiske selskapsrett, Selskapsrettstidsskriftet.no
   
 • Anker-Sørensen, Linn, Parental Liability for Externalities of Subsidiaries: Domestic and Extraterritorial Approaches, Available at SSRN, 2014
   
 • Ask, Lasse, Ugyldig pantsettelse etter aksjeloven § 8-10 - Rt. 2013 s. 1601, Nytt i Privatretten nr. 1 2014
 • Bianco, Giuseppe, EU Financial Stability Mechanisms: Few Certainties, Many Lingering Doubts, “European Business Law Review”, 2015 (forthcoming)

 • Bianco, Giuseppe,“Publication of information at the commencement of arbitral proceedings”, in Dimitrij Euler, Markus Gehring, Maxi Scherer (eds.), Transparency in International Investment Arbitration. A Guide to the UNCITRAL Standard on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration, Cambridge University Press, 2014 (forthcoming)

 • Bianco, Giuseppe, Collective Action Clauses in the Eurozone: One Step Forward, Two Steps Back, in “European Journal of Law Reform”, Special Issue on European Crisis, Vol. 16, Issue 4, 2014

 • Bianco, Giuseppe, Converging Towards NAFTA: An Analysis of FTA Investment Chapters in the European Union and the United States, with Filippo Fontanelli, “Stanford Journal of International Law”, Vol. 50, No. 2, 2014
   
 • Bianco, Giuseppe, Dialogue or Disobedience? On the Domestic Effects of the ECHR in Light of the Kamberaj Decision, with Giuseppe Martinico, “European Public Law”, Vol. 20, No. 3, 2014
 • Bianco, Giuseppe, “Enhancing the International Monetary Fund’s Compliance with Human Rights – The Issue of Accountability”, with Filippo Fontanelli, in Juan Pablo Bohoslavsky, Jernej Letnar Černič (eds.), Making Sovereign Financing and Human Rights Work, Hart Publishing, 2014

 • Fjørtoft, Tore, Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak, Gyldendal. PhD-avhandling 2014 publisert som bok samme år.

 • Fjørtoft, Tore; Aarbakke, Magnus. Sammenslutningsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 392-421UiO

 • Haugen, Hans Morten, Peoples’ right to self-determination and self-governance over natural resources: Possible and desirable?, Etikk i praksis, Nr. 1, 2014,Tapir Forlag
   
 • Johanson, Mats Hennum, Bortfall av den overdragende aksjonærs forkjøpsrett II - Rt. 2013 s. 1613
   
 • Ochoa-Sanzhes, Juan Carlos, Article in international peer-reviewed journals: “An Empirical Examination of the Function of the OECD National Contact Points to Handle Complaints on an Alleged Breach of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises,” Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol. 89, 2014, pp. 159-169.
 • Ochoa-Sanzhes, Juan Carlos, Accepted papers in international peer-reviewed journals:
  - “The Roles and Powers of the OECD National Contact Points regarding Complaints on an Alleged Breach of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises by a Transnational Corporation: Normative and Empirical Perspectives,” The Nordic Journal of International Law.
  - “Towards a Holistic Approach, in International Practice, to the Design and Implementation of Initiatives to Promote the Rule of Law at the National Level”, The International Journal of Law in Context, published by Cambridge University Press.

 • Beate Sjåfjell, Gender Diversity in the Board Room & Its Impacts: Is the Example of Norway a Way Forward? (December 11, 2014). Paper presented at International Board Gender Diversity Forum 'Mandatory Gender Quota Legislation: Will Australia Follow Europe?', October 2014. Forthcoming in Deakin Law Review. University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2014-48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2536777
   
 • Sjåfjell, Beate, «Bærekraftige selskaper», Nytt i privatretten nr 3/2014, s. 23-24
 • Sjåfjell, Beate and Mähönen, Jukka, Upgrading the Nordic Corporate Governance Model for Sustainable Companies (July 25, 2014). European Company Law, Volume 11, Issue 2, 2014; University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2014-18. Available at SSRN.

 • Sjåfjell, Beate and Wiesbrock, Anja (eds), The Greening of European business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously, (Routledge, 2015 – published Nov. 2014), which includes inter alia these chapters:
 • Zimmer, Frederik, Internasjonal selskapsbeskatning under debatt. Skatterett 2014 s. 90-103
 • Zimmer, Frederik, Lærebok i skatterett, 7. utgave (2014)
 • Zimmer, Frederik, Bedrift, selskap og skatt, 6. utgave (2014) (redaktør og medforfatter)
 • Zimmer, Frederik, Høyesterettsdommer i skattesaker 2013,Skatterett · 1 2014 [33] 3–24

 

2013

2012

 • Andenæs, Mads, European Monetary Law. I: Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press 2012 ISBN 978-0-19-929168-7.
 • Andenæs, Mads, Harmonising and Regulating Financial Markets. I: Theory and Practice of Harmonisation. Edward Elgar Publishing 2012 ISBN 978-1-84980-001-3. s. 1-29
 • Andenæs, Mads, The External Effects of National ECHR Judgments. Jean Monnet Working Paper 2012 (10/12)
 • Andenæs, Mads; Deipenbrock, Gudula. Regulating and supervising credit rating agencies in the European Union. International and comparative corporate law journal 2012 ;Volum 9.(1) s. 1-17
 • Andenæs, Mads; Fairgrieve, Duncan. Intent on making mischief : seven ways of using comparative law. I: Methods of Comparative Law. Edward Elgar Publishing 2012 ISBN 978 1 84980 252 9. s. 17-79
 • Bråthen, Gina, Forbud mot myndighedsmisbruk ved styrets beslutning om rettet emisjon, Nordisk Tidsskrift for selskabsret nr 3-4/12
 • Kjeldsberg, Christoffer, Stemmerettsbegrensninger i aksjeselskap. Identifikasjon av konsernselskaper. Vedtektstolkning. Omgåelse. Høyesteretts dom 26. oktober 2012 (HR-2012-2022-A). Nytt i Privatretten, 4/2012.
 • Kjørven, Marte Eidsand, Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av finansielle instrumenter til forbruker - kommentar til Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken). Lov og Rett 2012 (7) s. 387-406
 • Kjørven, Marte Eidsand, Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter - Rt. 2012 s. 355. Nytt i privatretten (2) s. 23-25
 • Kjørven, Marte Eidsand, Lov og Rett / 2012 / Nr 09 / Kommentar til Marte Eidsand Kjørvens artikkel om Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken)
 • Kjørven, Marte Eidsand, Lov og Rett / 2013 / Nr 02 / Replikk til Kyrre Eggens kommentar til min artikkel om Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-dommen)
 • Sjåfjell, Beate, The Jigsaw Puzzle of Sustainability (leder) European Company Law, nr 2, s. 51-52.
 • Sjåfjell, Beate, Quo Vadis, Europe? The Significance of Sustainable Development as Objective, Principle and Rule of EU Law, i Non State Actors, Soft Law and Protective Regimes, Cecilia Bailliet (red.), Cambridge University Press (2012)
 • Sjåfjell, Beate, Regulating Companies as if the World Matters: Reflections from the ongoing Sustainable Companies project, 47 (2012) Wake Forest Law Review pp 113-134. Republisert i en lettere revidert versjon i European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach, Sigurt Vitols og Johannes Heuschmid (red.), ETUI aisbl, Brussels
 • Zimmer, Frederik, Bevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising: Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  s 186- 199
 • Zimmer, Frederik Høyesterettsdommer i skattesaker 2011. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  (1), s 43- 85
 • Zimmer, Frederik, Skatteparadis - noen skatterettslige problemstillinger. Lov og rett.  ISSN 0024-6980
 • Weitzenboeck, Emily, A Legal Framework for Emerging Business Models: Dynamic Networks as Collaborative Contracts (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, september 2012) (363 sider). Dette er en revidert og bearbeidet utgave av Emilys ph.d.-avhandling.  Se Elgar Publishing.

2011

2010

2009

 • Andenæs, Mads Henry; Normann, Kristin & Knudsen, Gudmund. Tre foredrag om aksjonæravtaler.Institutt for privatretts skriftserie. ISSN 1890-4955. 2009
 • Andenæs, M. and F Wooldridge - European Comparative Company Law (Cambridge University Press 2009).
 • Andenæs, Mads - Financial Regulation Crisis and regulation, Comp. Law. 2009, 30(3), 65. The Company Lawyer. ISSN 0144-1027. 30(3), s 65- 67
 • Bråthen, Gina - Selskapsrett. Rt. 2009 s. 1032 Tidligere styremedlems erstatningsansvar. 2009. Nytt i privatretten,  ISSN 1501-9594. (4), s 13- 16
 • Bråthen, Gina og Wiedemann, Julia - Lovendringer for GmbH i tysk rett. 2009. Nytt i privatretten,  ISSN 1501-9594. (2), s 18- 20
 • Hauge, Katrine Broch og Bråthen, Gina - Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314). 2009. Nytt i privatretten,  ISSN 1501-9594. (2), s 21- 23
 • Fjørtoft, Tore og Gjems-Onstad, Ole - Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift. Gyldendal Akademisk, 2009
 • Reiersen, Hedvig Bugge - Selskapsrett. Norsk filial av utenlandsk foretak (NUF). Partsevne - Høyesteretts dom 16. desember 2008 (HR-2008-2150-A). Nytt i privatretten, ISSN 1501-9594. s 29- 30
 • Sjåfjell, Beate; Reiersen, Hedvig - Report from Norway: Redemption through Demergers. European Company Law 2009 ;Volum 6.(1) s. 40-43
 • Sjåfjell, Beate - Report from Norway: Another CSR Victory for the Business Lobbyists. European Company Law/, årgang 6, hefte 5, Kluwer Law International, 2009
 • Sjåfjell, Beate - Lederen Towards a Sustainable European Company Law, Amicus Curiae (2009) hefte 78, "The first page"
 • Sjåfjell, Beate - Towards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case, Kluwer Law International 2009, Beate Sjåfjells doktoravhandling i revidert og utvidet form. Forlaget har samtykket til at første kapittel er gratis tilgjengelig på SSRN, så de som har lyst på en smakebit kan laste ned det første kapitlet.
  Anmeldt i Lov og Rett nr 10/2009 av Filip Truyen (med tilsvar i Lov og Rett nr 01-02/2010 ) og Tidsskrift for Rettvitenskap nr 01/2010, s. 212-214, av Erling Hjelmeng. Book review by Charlotte Villiers, University of Bristol, published in the International and Comparative Corporate Law Journal, Volume 7, 2010, Issue 1, pp 15-17. Book review by Andrew Johnston, University of Queensland, European Law Review, Thomson Reuters, 2011.
 • Sjåfjell, Beate - Kun til plunder og heft? - Forbudet mot selskapsfinansiering av aksjeerverv i den norske allmennaksjeloven § 8-10. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2009 1:2, s. 116-145
 • Sjåfjell, Beate - Nordiske selskapsrettsreformer. Nytt i privatretten 2009 (2) s. 1-2
 • Sjåfjell, Beate og Reiersen, Hedvig Bugge  - Uttreden gjennom fisjon: Rekkevidden av fisjonsbegrepet i aksjeloven § 14-2. Rt. 2008 side 438 (HR-2008-580-A) (pdf). Nytt i privatretten 2009 (1) s. 27-28

2008

 • Andenæs, M. and K Alexander (eds) - WTO and Trade in Services (Brill 2008) pp 640.
 • Andenæs, M. - ’EU Company Law and the Company Laws of Europe’ (2008) 6 International and Comparative Corporate Law Journal 7-39.
 • Andenæs, M. - ‘Regler og tilsyn etter bankkrisen’ 2008 Lov og rett 513-514.
 • Reiersen, Hedvig - Selskapsrett. Rekkevidden og tolkning av vedtektsfestede omsetningsbegrensninger i aksjeselskap - Høyesteretts dom 21. februar 2008 (HR-2008-00358-A). Nytt i privatretten. 2008 (2) s. 22-23
 • Reiersen, Hedvig - Selskapsrett. Spørsmål om en selskapsdisposisjon var en "utdeling" fra selskapet (aksjeloven § 3-6 annet ledd). Rt. 2008 s. 385. Nytt i privatretten. 2008 (4) s. 15-19
 • Reiersen, Hedvig Bugge og Sjåfjell, Beate - Report from Norway: Gender Equality in the Board Room, European Company Law, årgang 5 (2008) hefte 3 s. 191-195
 • Sjåfjell, Beate; Reiersen, Hedvig - Selskapsrett. Uttreden gjennom fisjon: Rekkevidden av fisjonsbegrepet i aksjeloven § 14-2. Rt. 2008 side 438 (HR-2008-580-A). Nytt i privatretten. 2009 (1) s. 27-28
 • Sjåfjell, Beate - Political Path Dependency in Practice: The Takeover Directive, Yearbook of European Law, årgang 27, s. 387-404, 2008

2007

 • Andenæs, Mads Henry - Selskapsrett, 2007
 • Andenæs, M. - ‘The New European Company Law’ in M Andenas, S D Alabart, B Markesinis, H Micklitz and N Pasquini Private Law Beyond the National System. Liber Amicorum Guido Alpa. (BIICL London 2007) pp 68-100.
 • Andenæs, M. -  ‘European Company Law: a laboratory for social responsibility and shareholder participation’ in F Capriglione (ed) Finanza impresa e nuovo umanesimo (Cacucci Editore Bari 2007) 85-116
 • Birkeland, Kari - Erstatningsansvar for revisorer, Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 1-2/2007
 • Birkeland, Kari - Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i forbindelse med stiftelse av selskap, Nordisk tidsskrift for Selskabsret nr. 1/2007
 • Reiersen, Hedvig Bugge - Ansvarsbegrensning og ansvarsfrihet i aksjeselskaper. Forhåndsregulering av styremedlemmers erstatningsansvar, Fagbokforlaget. Boken er anmeldt av Beate Sjåfjell i Lov og Rett 10/2009.

2006


2005

 • Birkeland, Kari - EU Kommisjonens forslag til endring av annet selskapsdirektiv. Betydning for norsk selskapslovgivning, Tidsskrift for Forretningsjus nr. 4/2005

Eldre publikasjoner

 • Andenæs, M. and J Bjørland (eds) - Børsrett (Universitetsforlaget Oslo 1991) pp 474.
 • Andenæs, M. - ‘Straffbar innsidehandel’ (Criminal Insider Trading) in M Eriksen (ed) Økonomisk kriminalitet II (Economic Crime Volume 2) (Norwegian Universities’ Press Oslo 1991) 405-34.

 

Publisert 4. jan. 2012 16:13 - Sist endret 10. aug. 2020 10:45