English version of this page

Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

Straff er et tema som står sterkt ved fakultetet. En rekke av fakultetets forskere driver med forskning som i vid forstand tar opp spørsmål knyttet til straff, herunder strafferett, straffeprosess og straffegjennomføring.

Statue av Justitia utenfor Old Bailey i London. Foto: NTB.

Om gruppen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo er unikt i landet ved at det kombinerer sterke juridiske og samfunnsvitenskapelige miljøer som er interessert i straff fra ulike teoretiske og empiriske perspektiver.  

Et av formålene med forskergruppen er å etablere et tverrfaglig forum på tvers av instituttene ved det juridiske fakultet.

Et annet formål er å dyrke kontakten mellom universitetsforskerne og det praktiske feltet. I tillegg til ansatte fra fakultetets ulike institutt og sentre, inkluderer forskergruppen et antall eksterne medlemmer med praktisk erfaring fra feltet.

Forskergruppen er ledet av professor Johan Boucht (IOR) og professor Thomas Ugelvik (IKRS).

Interesseområder

Forskergruppens medlemmer er interesserte i:

 • Strafferett og straffepraksis.
   
 • Straffens legitimitet: Normative og empiriske undersøkelser av syn på straff, og kriminalisering- og lovgivningsprosesser både på det nasjonale og internasjonale nivå. Den legitime statsmaktens muligheter og begrensninger i praksis
   
 • Straffens hverdagssosiologi: Straffens gjennomføring i praksis, fengselets hverdagsliv og innsattes og ansattes opplevelser.
   
 • Straff og globaliseringsprosesser: Nasjonalstatens håndtering av utenlandske fengselsinnsatte og fremveksten av internasjonal strafferett og internasjonal bistand til rettsstatsutvikling.
   
 • Straffens ulike former: I tillegg til fengselsstraff, også andre strafferettslige sanksjoner som bøter og samfunnsstraff, i tillegg til ”straffeaktige” fenomener fra for eksempel utlendingsrett og forvaltningsrett

Ressurser

Forskergruppen arrangerer tre faste møter i semesteret. Her diskuteres uferdige arbeider blant medlemmer, felles seminarer og søknader om forskningsprosjekt. I tillegg vil forskergruppen kunne arrangere (eller være med på å arrangere) andre former for møter og arrangementer etter medlemmenes behov, som lesesirkler, seminarer, søknadsworkshoper, osv.

Publisert 29. jan. 2016 15:56 - Sist endret 2. sep. 2021 11:22