Tvistelunsj

Lunsjmøtene tvistelunsj er en arena hvor forskerne i gruppen kan samles og diskutere faglige problemstillinger i en uformell atmosfære. Tvistelunsj arrangeres ca en gang i måneden og blir lagt opp rundt et faglig tema.

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Fredrik Andreas Stenstadvold, vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett, innleder om søksmål mot Staten om hypotetiske offentlige forhold etter tvisteloven § 1-3.

Tid og sted: 14. juni 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

I hvilken grad skal banker gi tilgang til kundeopplysninger som kan utgjøre bevis i en sivil sak? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort innleder.

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Innlederne behandler lovkrav og praktiske spørsmål knyttet til utarbeidelse, innhold og fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker for alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, herunder omstendigheter som kan føre til at hjelpedokumenter avskjæres.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon med utgangspunkt i en serie av artikler om juridiske superhelter og hverdagshelter han har utarbeidet for Juridika Innsikt.

Tid og sted: 7. des. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Etter innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien er forslag til endringer i tvisteloven nå ute på høring. Kaja Moen Welo fra Justis- og beredskapsdepartementet redegjør for forslaget. Høringsfristen er 20. oktober.

Tid og sted: 12. sep. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Stefaan Voet ved Leuven Centre for Public Law innleder. Innlegget vil holdes på engelsk.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan kan det stimuleres til tidsriktige forlik og effektiv tvisteløsning? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort og professor Sverre Blandhol presenterer sitt forskningsprosjekt som har dette fokuset.

Tid og sted: 13. apr. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan opplever partene konfliktrådet? Karen Kristin Paus, kriminolog og seniorrådgiver i Konfliktrådets sekretariat, innleder om nye muligheter og nye utfordringer ved konfliktrådsordningen.

Tid og sted: 26. jan. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Sverre Blandhol innleder om bruken av interaktiv undervisning med rollespill, caser og øvelser i det nye valgemnet i forhandlinger (JUS5070). Han inviterer til diskusjon av mulighetene og anvendelsen av disse teknikkene også i andre deler av undervisningen.

Tid og sted: 8. des. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

I rettsmekling er det et stridstema hvorvidt mekler skal innta en strengt tilretteleggende rolle, eller om evaluering er forsvarlig og ønskelig. Professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, innleder.

Tid og sted: 13. okt. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø innleder.

Tid og sted: 16. juni 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Begrunnelsen i en rettsavgjørelse har viktige prosessuelle funksjoner, og førsteamanuensis Jussi Pedersen vil i sitt innlegg omtale disse sentrale funksjonene.

Tid og sted: 19. mai 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Ola Ø. Nisja vil gi en overordnet innføring i sitt avhandlingstema tvistelovens betydning i voldgift. Han vil belyse den formelle tilknytningen mellom tvisteloven og voldgiftsloven, og komme inn på hvordan tvisteloven også utover dette spiller inn ved fastleggelse og anvendelse av reglene som gjelder for voldgift i Norge.

Tid og sted: 28. apr. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Samspillet mellom sivil prosess og straffeprosess belyses med utgangspunkt i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Det redegjøres for tvistelovens betydning under lovarbeidet og for hvordan loven virket inn på utforming og innhold av lovforslaget.

Tid og sted: 24. mars 2017 11:0012:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvilke konsekvenser EMK artikkel 13 har for norsk sivilprosess blir tema for denne tvistelunsjen.

Tid og sted: 17. feb. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Dommere i Høyesterett har utviklet et forhold til rettskildene som er i strid med vanlig juridisk metode, hevder Anne Robberstad. Høyesteretts egenproduserte motto «rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling» analyseres i lys av endringer i tvistemålsloven, straffeprosessloven og tvisteloven.

Tid og sted: 13. jan. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvem skal sortere digitalt lagret materiale og hvordan skal det sorteres?