2017

Tidligere

Tid og sted: 26. jan. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Sverre Blandhol innleder om bruken av interaktiv undervisning med rollespill, caser og øvelser i det nye valgemnet i forhandlinger (JUS5070). Han inviterer til diskusjon av mulighetene og anvendelsen av disse teknikkene også i andre deler av undervisningen.

Tid og sted: 8. des. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

I rettsmekling er det et stridstema hvorvidt mekler skal innta en strengt tilretteleggende rolle, eller om evaluering er forsvarlig og ønskelig. Professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, innleder.

Tid og sted: 13. okt. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø innleder.

Tid og sted: 16. juni 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Begrunnelsen i en rettsavgjørelse har viktige prosessuelle funksjoner, og førsteamanuensis Jussi Pedersen vil i sitt innlegg omtale disse sentrale funksjonene.

Tid og sted: 19. mai 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Ola Ø. Nisja vil gi en overordnet innføring i sitt avhandlingstema tvistelovens betydning i voldgift. Han vil belyse den formelle tilknytningen mellom tvisteloven og voldgiftsloven, og komme inn på hvordan tvisteloven også utover dette spiller inn ved fastleggelse og anvendelse av reglene som gjelder for voldgift i Norge.

Tid og sted: 28. apr. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Samspillet mellom sivil prosess og straffeprosess belyses med utgangspunkt i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Det redegjøres for tvistelovens betydning under lovarbeidet og for hvordan loven virket inn på utforming og innhold av lovforslaget.

Tid og sted: 24. mars 2017 11:0012:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvilke konsekvenser EMK artikkel 13 har for norsk sivilprosess blir tema for denne tvistelunsjen.

Tid og sted: 17. feb. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Dommere i Høyesterett har utviklet et forhold til rettskildene som er i strid med vanlig juridisk metode, hevder Anne Robberstad. Høyesteretts egenproduserte motto «rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling» analyseres i lys av endringer i tvistemålsloven, straffeprosessloven og tvisteloven.

Tid og sted: 13. jan. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvem skal sortere digitalt lagret materiale og hvordan skal det sorteres?