Tvistens første fase

Fasen før sak anlegges er lovregulert, men de rettslige problemstillingene er bare i liten grad reflektert i rettspraksis og juridisk litteratur. Fasen før sak anlegges byr også på viktige strategiske overveielser for partene når det gjelder for eksempel forhandlinger med tanke på mulig forlik.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hvilke handlingsalternativer står partene overfor og hvilke vurderinger ligger til grunn for deres valg?

Seminaret tar for seg problemstillinger både ved domstolsbehandling og utenrettslig behandling av tvister, og kombinerer rettsvitenskapelige perspektiver med perspektiver fra blant annet forhandlingsteori, psykologi og samfunnsøkonomi.

Forskergruppen for tvisteløsning ønsker velkommen til seminar om tvistens første fase.

Program

09:00-09:15

Åpning v/ Sverre Blandhol og Maria Astrup Hjort

09:15-10:00

Sverre Blandhol, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

«Forlik eller rettssak? Prosessrisiko og forliksforhandlinger»

10:00 - 10:30

Malcolm Langford og Runar Lie, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

"Rettsteknologi i tvistens første fase"

10:30 - 10:45

Diskusjon

10:45 - 11:00 Kaffe/te

11:00 - 11:45

Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

«Plikten til å opplyse om viktige bevis»

11:45 - 12:30

Ragnar Lindefjell og Anette Barth, Oslo tingrett «Tvistens første fase – Tvisteloven kapittel 5 i møte med praksis»

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:15

Magne Strandberg, Universitetet i Bergen

«Partenes adgang til å inngå forhåndsavtale om prosessuelle spørsmål»

14:15 - 14:30 Kaffe/te

14:30 - 15:15

Camilla Bernt, Universitetet i Bergen

«Tvangskraft for forlik og fristavbrudd for foreldelse. Bør utenrettslig mekling likestilles med sivil rettergang (inkludert rettsmekling) og voldgift?»

15:15 - 15:30

Avslutning ved Sverre Blandhol og Maria Astrup Hjort

Publisert 7. juni 2018 13:01 - Sist endret 14. nov. 2018 16:17