Tvistelunsj: Tvistelovens betydning for utformingen av forslaget til ny straffeprosesslov

Samspillet mellom sivil prosess og straffeprosess belyses med utgangspunkt i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Det redegjøres for tvistelovens betydning under lovarbeidet og for hvordan loven virket inn på utforming og innhold av lovforslaget.

Innlederen, førsteamanuensis Anders Løvlie, var sekretær for Straffeprosessutvalget. Han forsker og underviser i strafferett og straffeprosess.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 27. apr. 2017 08:40 - Sist endret 4. jan. 2018 11:52