Tvistelunsj: Hjelpedokumenter i tilknytning til omfattende dokumentbevis

Innlederne behandler lovkrav og praktiske spørsmål knyttet til utarbeidelse, innhold og fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker for alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, herunder omstendigheter som kan føre til at hjelpedokumenter avskjæres.

Harald S. Kobbe fra Kluge Advokatfirma AS og tidligere dommer i Borgarting lagmannsrett, Peter L. Bernhardt innleder.

De tar til orde for at spørsmål om utarbeidelse av slike dokumenter bør behandles så tidlig som mulig under saksforberedelsen, og ikke først rett forut for eller under hovedforhandlingen.

Et bærende synspunkt er at ellers kan kompliserte og omfattende dokumentbevis miste sin betydning som del av rettens avgjørelsesgrunnlag.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 15. feb. 2019 09:22