Nødvendig omkamp om spiralnekt

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev professor Vibeke Blaker Strand artikkelen "Nødvendig omkamp om spiralnekt" i tidsskriftet Lov og Rett.

I artikken ser Blaker Strand nærmere på hvordan forbudet mot samvittighetsbaserte reserverasjoner for fastleger er regulert i norsk rett og lagmannsrettens tolkning av EMK artikkel 9 om retten til religionsfrihet.

"Det denne saken handler om, er hvorvidt en fastlege – i møte med et system der det fra myndighetenes side er besluttet at det ikke er anledning til religiøst begrunnede reservasjoner – likevel har en menneskerettslig rettighet til å reservere seg mot visse arbeidsoppgaver, i tilfeller der andre leger kan utføre den aktuelle helsehjelpen. Den handler således om hvorvidt menneskerettighetene på dette området etablerer en skranke for nasjonale myndigheters politikkutforming. I lagmannsretten ble dette spørsmålet besvart bekreftende. EMK ble anvendt som skranke i møtet med fastlegeforskriften. Som vi har sett, har imidlertid EMK-tolkingen en rekke svakheter. Dermed bygger lagmannsrettens konklusjon på et sviktende EMK-rettslig grunnlag." (Lov og Rett 06/2018)

Les hele artikkelen i Idunn (ekstern lenke)

Publisert 26. nov. 2018 11:33 - Sist endret 27. nov. 2018 13:23