Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Avslutningsseminar for prosjektet "Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law", som ble finansiert av Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsfag (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Program

09.00 Velkommen: Instituttbestyrer ved Institutt for offentlig rett Inger-Johanne Sand (IOR, UiO)

Innledning: prosjektleder Anne Hellum (IOR, UiO)
Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer
 

09.20 Retten til kjønnsidentitet og selvbestemmelse for interkjønn barn og barn som er trans

Ordstyrer: Anniken Sørlie (Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold)

 • Reidar Schei Jessen (Psykologisk institutt, UiO): Hvordan arbeide psykologisk med barn og ungdom med kjønnsinkongruens som skal ta stilling til pubertetsutsettende behandling og hormonbehandling?
 • Tove Lundberg (Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet): Hvordan arbeide psykologisk med interkjønn barn? Et nedenfra perspektiv
 • Kirsten Sandberg (IOR, UiO): Hva sier barnekonvensjonen og norsk lovgivning om denne tematikken?

Panel: Anders Prydz Cameron (Barneombudet), Nora Mehsen (Bufdir), Ingun Wik (HKS)

10.50 Pause

11.00 Retten til kjønnsidentitet og likhet for transpersoner innen helsevesenet

Ordstyrer: Anne Hellum (IOR, UiO)

 • Sigrid Sandal (historiker): Kjønnsbekreftende behandling i et historisk perspektiv
 • Anniken Sørlie (Avdeling for helse og velferd, HiØ): Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv
 • Janneke van der Ros (Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Handelshøgskolen Innlandet): Helse, anerkjennelse og redistribusjon
 • Ketil Slagstad (Tidsskrift for Den norske legeforening): Diagnosens makt, maktens diagnose

Panel: Maria Jahrmann Bjerke (HOD), Anne Kjersti Befring (IOR, UiO), Kirsten Ketscher (IOR, UiO/UiK), Helle Holst Langseth (LDO)

12.30 Lunsj

13.30 Sprikende kjønnsforståelser: Lov om endring av juridisk kjønn, likestillings- og diskrimineringsloven og folketrygdloven

Ordstyrer: Anne Hellum (IOR, UiO)

 • Luca Dalen Espseth (FRI): Håndtering av komplekse kjønnsidentiteter: konsekvenser for folks liv  
 • Lars Arnesen (SANDS): Rettslig anerkjennelse av kjønnsmangfold: Trenger vi mer enn to kjønn?
 • Marit Halvorsen (IOR, UiO): Lov om kjønnsendring - et hastverksarbeid
 • Anniken Sørlie (Avdeling for helse og velferd, HiØ): Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk
 • Maria De Michelis Sperre og Thea Austgulen (JURK): Lesbiske mødre og medmorskap

Panel: Maria Jahrmann Bjerke (HOD), Anette Trettebergstuen (AP), Halvor Frihagen (FRI)

15.30 Pause

15.45 Retten til kjønnsidentitet og beskyttelse mot overgrep og forfølgelse av LHBT personer: reproduksjon av binære og heteronormative kjønns- og seksualitetsforståelser?

Ordstyrer: Anniken Sørlie (Avdeling for helse og velferd, HiØ)

 • Andrea Gustafsson Grønningsæter (Det juridiske fakultet, UiB): LHBT-personers beskyttelse mot forfølgelse etter flyktningretten
 • Deniz Akin (Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU): Hvordan gjøres en troverdig og genuin LHBT asylsøker Et diskursivt perspektiv på asylprosessen.
 • Randi Gressgård (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB): Kjønnsnormativitet og instrumentalisering av seksualitet

Panel: Susanne Demou Øvergaard (Skeiv Verden), Hanne Rossing Jensen (UDI)

Publisert 11. juli 2018 15:42 - Sist endret 20. nov. 2018 09:10