English version of this page

Bedømmelse

Bedømmelseskomiteen foreslås av fagmiljøet og opprettes av fakultetet.

Hvem bedømmer?

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

  • begge kjønn er representert
  • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo
  • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
  • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

Komitemedlemmene må skrive under på et habilitetsskjema (Word).
Du får vite om forslaget til sammensetning av komité, og har anledning til å innlevere skriftlige merknader senest innen én uke etter at instituttet har oversendt forslaget til fakultetet. Komiteen får ca 3 måneder til å komme med bedømmelse av avhandlingen. Fakultetet vil kontakte deg om komiteens innstilling.

Etter positiv bedømmelse

Når det foreligger en positiv innstilling fra bedømmelseskomiteen på avhandlingen din, skal du sende inn:

  • Personaliaskjema
  • Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen (max 1 1/2 A4 side)
  • Pressebilde som vi kan bruke til kunngjøringen på nettsidene og lignende. Husk å legge ved tillatelse fra fotograf slik at fakultetet kan publisere bildet.
  • Engelsk sammendrag + engelsk oversettelse av tittelen på avhandlingen din

Sammendraget legger fakultetet ut på nettet ved kunngjøringen av disputasen. Se fakultetets oversikt over disputaser.

Du får oppgitt emne til prøveforelesningen 10 virkedager før du skal prøveforelese. Disputas er ca 5 måneder etter at bedømmelseskomiteen har mottatt avhandlingen.

Hva skjer om bedømmelsen ikke er positiv?

Hvis komiteen ikke finner avhandlingen verdig til å forsvares, er det to muligheter.

Komiteen anbefaler omarbeiding av avhandlingen

Denne ”mellomløsningen” innebærer at bedømmelseskomiteen kan anbefale fakultetet å gi tillatelse til mindre omarbeiding av avhandlingen. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. Tillater fakultetet omarbeiding av avhandlingen, kan det samtidig fastsettes ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Denne fristen skal normalt ikke være lengre enn 6 måneder.

Komiteen finner at avhandlingen ikke er verdig til å forsvares (underkjenning)

En doktorgradsavhandling som fakultetet ikke har funnet verdig til forsvar, er underkjent og kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Du leverer som du gjorde første gang, men presiserer i din søknad at dette er andre gang du søker om å få den bedømt.

Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar.

Publisert 15. mai 2015 14:49 - Sist endret 20. sep. 2022 14:58