English version of this page

Informasjon til bedømmelseskomite

Som medlem i en bedømmelseskomite skal du vurdere om ph.d.-avhandlingen er verdig til offentlig forsvar for graden ph.d. Her finner du informasjon om hva det innebærer å sitte i en bedømmelseskomite.

Viktige tidsrammer

  • Avgi innstilling: Dere har tre måneder til å avgi innstilling. I oppnevningsbrevet står en eksakt dato
  • Disputas: En disputas finner sted ca to måneder etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.
  • Innstilling ved omarbeiding: Dere har to måneder på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

Komitéens sammensetning

Komitéen består av til sammen tre personer: 1. og 2. opponent, samt komitéleder som administrerer komitéarbeidet.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

  • begge kjønn er representert
  • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo
  • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
  • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

Komitémedlemmene må signere et habilitetskjema:  Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veiledere og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Kandidaten og komitéen skal ikke ha kontakt før under prøveforelesning og disputas.

Opponenter

Dere skal ta opp generelle spørsmål knyttet til forskningsfeltet, spørsmål av mer spesiell karakter, form og metodespørsmål og spørsmål om drøfting av resultater i avhandlingen.

Dere avtaler selv hvordan dere vil fordele oppgavene.
Som 1. opponent skal du presentere avhandlingen,med mindre kandidaten selv ønsker å gjøre dette, du kan maksimalt bruke 15 minutter.
Som 1. opponent har du ca 90 minutter (max 105)  til utspørring av kandidat ved disputas.
Som 2. opponent har du 60 minutter til utspørring av kandidat ved disputas.

Komitéleder

Komitéleder er vanligvis ansatt ved fakultetet. Du har ansvaret for å sette i gang opponentenes arbeid med vurderingen. Komiteen skal så rask som mulig etter at avhandlingen er mottatt levere forslag til dato for prøveforelesning og disputas. Forslaget er ikke bindende for fakultetet før dekanen har godkjent datoen.

Du koordinerer arbeidet, er bindeledd mellom komité og fakultet, og syr sammen og sender inn endelig innstilling.

Vurdering av avhandling

Innstillingen er deres skriftlige vurdering av avhandlingen. Dere har tre måneder til å avgi innstilling, i oppnevningsbrevet står en dato hvor fakultetet skal ha innstillingen innen.

Positiv innstilling

Dersom innstillingen er positiv, legger dere ved følgende informasjon sammen med innstillingen:

  • Hvem som skal være 1. opponent og 2. opponent.
  • Emne for prøveforelesning.

Innstillingen undertegnes av alle i komitéen. Komitéleder sender den på e-post til saksbehandler.

Omarbeiding

Dere kan anbefale at kandidaten omarbeider avhandlingen uten at dette regnes som en underkjennelse. Dere kan kun anbefale dette dersom avhandlingen er verdig til å forsvares, men dere ønsker at kandidaten foretar visse justeringer for å oppnå et bedre resultat. Se ph.d.- forskriftenes §14,2

En omarbeiding kan ikke kreve mer enn seks måneders arbeid. Dersom dere anbefaler omarbeiding, skal dere gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide.

Når kandidaten leverer inn omarbeidet avhandling, har dere to måneder på å avgi endelig innstilling.

Underkjennelse

Dersom dere mener avhandlingen ikke oppfyller kravene til å kunne forsvares offentlig, skal dere underkjenne den.

Kandidaten kan levere ny avhandling tidligst seks måneder fra underkjennelsen ble gjort kjent.

Prøveforelesning og disputas

Kandidaten er klar for prøveforelesning og disputas når avhandlingen er godkjent av dekanen.

Dere skal være til stede og bedømme prøveforelesning og disputas.

I etterkant undertegner dere attestasjoner om hvorvidt prøveforelesningen og disputasen er godkjent.

Prøveforelesning

Dere bestemmer prøveforelesningens tema.

Tittel for prøveforelesningen kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen.

Prøveforelesningen varer i 45 minutter.

Reise og honorar

Fakultetet kan være behjelpelig med å bestille reise og hotell. Øvrige utgifter man har i forbindelse med disputasen vil bli refundert etter disputasen. Du vil også motta honoraret i etterkant.

Publisert 17. apr. 2015 11:14 - Sist endret 21. sep. 2015 18:42