English version of this page

Informasjon til bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen skal avgi innstilling om hvorvidt innlevert arbeid er verdig til å forsvares for doktorgraden. På bakgrunn av innstillingen fatter Fakultetet selv vedtak.

Her er viktig informasjon for komiteen og dens medlemmer. Informasjonen er basert på Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Komiteen har tre måneder til å avgi innstilling. I oppnevningsbrevet står en eksakt dato.
 • Disputas: En disputas finner sted ca to måneder etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.
 • Innstilling ved omarbeiding: Dere har to måneder på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

Komitéens sammensetning

Komitéen består av til sammen tre personer: 1. og 2. opponent, samt komitéleder som administrerer komitéarbeidet.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

 • begge kjønn er representert
 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo
 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
 • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
 • alle langveisfarende medlemmer utenfor Eruopa skal delta via zoom
 • alle medlmmer fra Europa kan velge å delta fysisk eller via zoom
 • alle medlemmer fra Norden bør delta fysisk

Komitémedlemmene må signere et habilitetskjema: Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veiledere og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Kandidaten og komitéen skal ikke ha kontakt før under prøveforelesning og disputas.

Opponenter

Under disputasen skal komitemedlemmene ta opp generelle spørsmål knyttet til forskningsfeltet, spørsmål av mer spesiell karakter, form og metodespørsmål og spørsmål om drøfting av resultater i avhandlingen.

Komiteen avgjør selv hvordan oppgavene som leder og opponent fordeles blandt medlemmene.

 • 1. opponent presenterer avhandlingen, med mindre kandidaten selv ønsker å gjøre dette, du kan maksimalt bruke 15 minutter. Som 1. opponent har du ca 90 minutter (max 105) til utspørring av kandidat ved disputas.
 • Som 2. opponent har du 60 minutter til utspørring av kandidat ved disputas.

Komitéleder

Komitéleder er vanligvis ansatt ved fakultetet. Du har ansvaret for å sette i gang opponentenes arbeid med vurderingen. Komiteen skal så raskt som mulig etter at avhandlingen er mottatt levere forslag til dato for prøveforelesning og disputas til fakultetet. Forslaget er ikke bindende for fakultetet før dekanen har godkjent datoen.

Komiteleder koordinerer arbeidet, er bindeledd mellom komité og fakultet, og syr sammen og sender inn endelig innstilling.

Vurdering av avhandling

Innstillingen er deres skriftlige vurdering av avhandlingen. Dere har tre måneder til å avgi innstilling, i oppnevningsbrevet står en dato hvor fakultetet skal ha innstillingen innen. Det er Fakultetet som fatter vedtak om avhandlingen er verdig til å forsvares for graden eller ikke. Vedtaket fattes på grunnlag av komiteens innstilling. En innstilling kan ha følgende anbefaling: positiv, mindre omarbeiding, underkjenning.

 • Positiv innstilling
  Dersom innstillingen er positiv, undertegnes den av alle i komitéen før komiteeleder sender den på e-post til saksbehandler. Sammen med innstilingen legger dere ved informasjon om hvem som skal være 1. opponent og 2. opponent og tittel på prøveforelesning.
 • Omarbeiding
  Komiteen kan anbefale fakultetet å gi kandidaten tillatelse til mindre omarbeiding (Forskriftens §14.2). Komiteen må da gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. Denne omarbeidingen kan ikke være mer omfattende enn at kandidaten vil klare det innen 6 måneder. Hvis fakultetet støtter komiteens vurdering og tillater kandidater å gjøre omarbeidingen, utsettes fristen for oversendelse av komiteens endelige innstilling tilsvarende.
  Når kandidaten leverer inn omarbeidet avhandling, har dere to måneder på å avgi endelig innstilling
 • Underkjenning
  Dersom dere finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.
  Kandidaten kan levere ny avhandling tidligst seks måneder fra underkjennelsen ble gjort kjent.
  Ny bedømmelse kan bare finne sted en gang.

Prøveforelesning

Når Fakultetet har funnet avhandlingen verdig for forsvar, er  kandidaten klar til å prøveforelese.

Komiteen fastsetter prøveforelesningens tittel og sender det til fakultetet i god tid. Fakultetet oppgir tittelen til kandidaten 10 arbeidsdager før prøveforelesningen finner sted.

Komiteen skal være til stede og vurdere prøveforelesningen som varer i 45 minutter. I etterkant undertegner dere attestasjoner om hvorvidt prøveforelesningen er godkjent.

Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Offentlig forsvar (disputas)

Disputas skal normalt finne sted innen to måneder etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

I etterkant undertegner dere attestasjoner om hvorvidt disputasen er godkjent.

Reise og honorar

Fakultetet kan være behjelpelig med å bestille reise og hotell. Øvrige utgifter man har i forbindelse med disputasen vil bli refundert etter disputasen. Du vil også motta honoraret i etterkant.

Publisert 25. apr. 2019 10:42 - Sist endret 20. sep. 2022 14:35