English version of this page

Informasjon til disputasleder

Dette er en praktisk guide til deg som er disputasleder. Guiden er basert på regler for graden ph.d og disputastradisjoner ved Det juridiske fakultet

Din rolle

Som disputasleder skal du lede prøveforelesning og disputas. Du opptrer på vegne av fakultetet. Før prøveforelesning og disputas får du tilsendt informasjon og med manus du skal lese opp før prøveforelesningen og disputasen. Du får også kandidatens avhandling tilsendt.

Både prøveforelesningen og disputasen følger et bestemt oppsett.

Prøveforelesning

Du åpner prøveforelesningen med å orientere om at den er et ledd i doktorgradsprøven og tittel på forelesningen. Formålet med prøveforelesningen er at kandidaten skal vise evne til å gi en klar og pedagogisk framstilling av et vitenskapelig tema kombinert med bruken av tekniske hjelpemidler.

Du skal opplyse tilhørerne om at kandidaten har 45 minutter til disposisjon.

Disputas

En disputas er en offentlig begivenhet som gir universitetet et ansikt utad. Det er derfor viktig at den gjennomføres slik at tilhørerne har mulighet til å forstå hovedpoengene i diskusjonen.

Gjennomføring

Dere går inn i salen i følgende rekkefølge:

 • Disputasleder
 • Kandidaten
 • Komitéleder
 • 2. opponent
 • 1. opponent
 • vitenskapelige professorer

Du gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt for prøveforelesningen og bedømmelsen av denne. Disputasen skal vise kandidatens evne til å formidle og bør derfor holde et høyt pedagogisk nivå.

Deretter redegjør 1. opponenten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Fakultetet kan bestemme at kandidaten skal redegjøre for dette i stedet for 1. opponenten dersom kandidaten selv ønsker dette. Introduksjonen skal holdes i en form som tilhørerne kan forventes å forstå.

Deretter har 1. opponent mellom 90 og 105 minutter og 2. opponent ca 60 minutter til å utspørre kandidaten. Mellom opponentene er det pause på ca 30 minutter. I pausen mellom første og annen opponent inviterer fakultetet bedømmelseskomiteen og doktoranden med gjester på lunsj. Fortell publikum om når disputasen fortsetter etter pausen, og led kandidat med gjester inn til lunsj.

Du  bør gripe inn dersom opponenter overskrider tidsrammen vesentlig eller ikke gir doktoranden mulighet til å komme til orde, videre dersom språkbruken klart overskrider rimelig akademisk sømmelighet og hvis publikum forstyrrer disputasen.

Før du erklærer disputasen for avsluttet får kandidaten ordet. Kandidaten bør avslutte med noen få setninger med takk til opponentene for opposisjonen og til fakultetet for anledningen til å fremstille seg til doktorgradsprøven.

Etter disputas

Når disputasen er avsluttet, fører du prosesjonen ut fra salen i omvendt rekkefølge fra da dere gikk inn:

 • Disputasleder
 • 1. opponent
 • 2. opponent
 • Komitéleder
 • Kandidat

Du skal levere attestasjonsskjemaene som komitéen har signert ved godkjent for prøveforelesning og disputas til fakultetet.

Disputasmiddagen

Ofte holder kandidaten disputasmiddag i etterkant av disputasen, både for å feire og for å takke komitéen og veilederne for deres innsats. Dette gjenspeiles i talene.

Første tale etter velkommen til bords holdes av kandidaten, som takker Universitetet i Oslo, bedømmelseskomitéen og veiledere

Neste tale holdes av deg som disputasleder. Du ønsker kandidaten velkommen som doktor ved fakultetet, og gratulerer med vel gjennomført doktorgrad. Du bør også takke bedømmelseskomitéen for innsatsen på universitetets vegne.

Resten av denne relativt formelle og høytidelige talen kan du benytte til å snakke om forskningens verdi, eventuelt viktige fakultetssynspunkter det vil være naturlig å informere om, eller andre tema av strategisk betydning.

De neste talerne er vanligvis komitéleder og veileder.

Publisert 17. apr. 2015 11:13 - Sist endret 16. jan. 2018 16:28