English version of this page

Innlevering og trykking

Etter at opplæringsdelen er fullført og godkjent kan du søke om å få avhandlingen bedømt. Bedømmelseskomiteen foreslås av fagmiljøet og opprettes av fakultetet.

Avhandlingen må være godkjent for forsvar i disputas før du kan få den trykket.

Innlevering av avhandling

Når opplæringsdelen er gjennomført og godkjent, kan du levere avhandlingen til fakultetet ved Administrasjonsseksjonen Katrine Hoel Paulsen med søknad om å få den vurdert for graden ph.d. Søknaden skal sendes i papir og elektronisk.

Søknadsbrevet skal inneholde følgende informasjon:

 • erklæring om hvorvidt doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
 • erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon
 • antall ord i avhandlingen (evnt en erklæring om at den ikke inneholder flere enn 200 000 ord)
 • navn på veiledere

Samtidig med søknadsbrevet må du levere:

 • bekreftelse på godkjent opplæring
 • 4 innbundne eksemplarer av avhandlingen
 • elektronisk versjon av avhandlingen
 • eventuelt medforfattererklæringer

Varsling om levering

Fint om du varsler instituttet ditt og fakultetet når du planlegger å levere. Da kan planleggingen av bedømmelseskomiteen starte, og unødig ventetid unngås.

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått  tillatelse til å levere en utgave av avhandlingen etter mindre omarbeiding  Forskriftens §14.2,  leverer du denne på samme måte som beskrevet over. I tillegg leverer du et følgebrev til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Hvis avhandlingen din ble underkjent første gang og du skal levere igjen, leverer du inn på samme måte som ved første gangs innlevering. Men husk å oppgi at dette er annen gangs innlevering. Hvis du tidligere har levert inn avhandlingen ved et annet lærested, må du oppgi hvilket.

Levert, hva nå?

 • Bedømmelseskomité oppnevnes av fakultetet. Du får vite hvem som er tiltenkt den oppgaven og har anledning til å levere skriftlige merknader på sammensetningen av komité innen en uke.
 • Komiteen får ca 3 måneder til å komme med bedømmelse av avhandlingen. Når bedømmelsen foreligger, kan du komme med skriftlige kommentarer til bedømmelsen. Har du ingen kommentarer bør du gi beskjed til administrasjonen slik at bedømmelsen kan sendes videre. Det er dekanen som godkjenner komiteens innstilling.
 • Etter at du har levert inn og avsluttet alt arbeidet med avhandlingen, kan du ha rett til dagpenger fra Nav i perioden fram til to uker før du holder prøveforelesning.

Kan avhandlingen trekkes tilbake?

Et innlevert ph.d.-arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares.

Retting av formelle feil

Du kan søke om å få rette formelle feil i avhandlingen som layout, retting av trykkfeil og/eller rene språkfeil etter at du har levert avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet, en såkalt errataliste.  Søknaden sendes fakultetet senest 6uker før det offentlige forsvaret av avhandlingen. Dersom du søker om endringer som fakultetet mener er substansielle vil du ikke få endringen godkjent.

Trykking

Når det foreligger en positiv innstilling fra bedømmelseskomiteen på avhandlingen din, skal du trykke avhandlingen. Per i dag har fakultetet avtale med Reprosentralen og du vil ha den direkte kontakten med forlaget. Instituttet ditt vil gi deg rekvisisjonsskjema. Les mer om trykking av avhandlingen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Du skal skrive et popularisert sammendraget av avhandlingen din som er tilrettelagt for en bredere målgruppe. Sammendraget publiseres i forbindelse med disputaskunngjøringen, her får tips til hvordan du kan skrive det.

Klage

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Grunngitt klage skal sendes fakultetet. Se for øvrig ph.d.-forskriftenes § 22.3 

Husk!

Er du ansatt stipendiat og tror du vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene slik at du kvalifiserer for gjennomføringsstipend må du skriftlig varsle instituttet ditt så fort som mulig og senest 3 måneder før planlagt innlevering.

Plagiatkontroll

Fakultetet bruker URKUND på alle doktoravhandlinger for å avdekke avskrift. URKUND sjekker avhandlingen opp mot internett, ulike tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver.

 

Publisert 15. mai 2015 13:50 - Sist endret 13. sep. 2022 14:19