Artikkelbaserte avhandlinger

Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider.

Vedtatt av Forskningskomiteen 30. august 2004

1. Generelle krav til doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider

I § 8.1 i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo heter det: 

”Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Del av fellesarbeid godtas som avhandling i den grad doktorgradskandidatens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres.

Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen.”

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre arbeider (heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.

Krav og veiledende normer for sammendraget (redegjørelsen for sammenhengen i oppgaven) er presisert under.

2. Omfanget av artikler

Krav til omfanget av avhandlingen må ikke være høyere enn at det er mulig å levere avhandling og fullføre opplæringsdelen med en forskningsinnsats tilsvarende tre årsverk.

3. Medforfatterskap

Ved medforfatterskap identifiseres og dokumenteres kandidatens selvstendige innsats gjennom erklæring(er) fra medforfattere som klargjør omfanget av medforfatterskapet i de enkelte arbeidene.

Kandidaten må være eneforfatter på sammendraget.

Veileders funksjon som deltager og bidragsyter i forskningsprosjektet må avgjøre veileders rolle som eventuell medforfatter i artikler som er del av kandidatens avhandling. Dersom medforfatterskap med veileder er aktuelt, bør det avklares på et tidligst mulig tidspunkt med kandidaten.

4. Sammendraget

Sammendraget i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet.

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal sammendraget også innholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. Alternativt foretas slike ajourføringer i hver artikkel.  

Publisert 19. mai 2015 08:45