Artikkelbaserte avhandlinger

Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger innlevert ved Det juridiske fakultet, UiO, som består av flere mindre arbeider. Vedtatt av Programrådet for forskerutdanning (PFF) 16.januar 2019 og oppdatert 19.august 2020

1. Generelle krav til ph.d.- avhandlinger

I § 10.1 i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo heter det: 

” Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.”

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre arbeider (heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.

Publisering innebærer ikke med nødvendighet at artiklene holder et tilstrekkelig høyt nivå for tildeling av graden ph.d..

2. Omfanget av artikler

Krav til omfanget av avhandlingen må ikke være høyere enn at det er mulig å levere avhandling og fullføre opplæringsdelen med en forskningsinnsats tilsvarende tre årsverk.

En artikkelbasert ph.d.- avhandling bør normalt bestå av minst 3 arbeider, fortrinnsvis flere hvis artiklene har flere forfattere, i tillegg til sammendrag/ kappe. Kandidaten bør være eneforfatter på minst to av artiklene.

Artiklene trenger ikke å være publiserte ved leveringstidspunktet. Dersom de er publisert, sier Forskrift for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo §10.1 at disse ordinært ikke godtas som del av et doktorgradsarbeid hvis de ved kandidatens opptakstidspunkt er eldre enn 5 år fra publiseringsdato.

3. Medforfatterskap

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.» har medforfatterskap og forholdet mellom student og veileder, som egne punkter ( hhv punkt 25 og 32). 

I §10.1 i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo står følgende:

«En avhandling kan innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samvirke med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og Universitetet i Oslos retningslinjer for medforfatterskap.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid.»


Ved medforfatterskap identifiseres og dokumenteres kandidatens selvstendige innsats gjennom erklæring(er) fra medforfattere som klargjør omfanget av medforfatterskapet i de enkelte arbeidene.

Veileders funksjon som deltager og bidragsyter i forskningsprosjektet må avgjøre veileders rolle som eventuell medforfatter i artikler som er del av kandidatens avhandling. Dersom medforfatterskap med veileder er aktuelt, bør det avklares på et tidligst mulig tidspunkt med kandidaten.

Aktivitet som normalt hører til veilederrollen, som å gi tilbakemelding på tekstutkast og innspill på artikkelideer, kvalifiserer som utgangspunkt ikke til medforfatterskap. Gaveforfatterskap skal ikke forekomme, jf. NESH-retningslinjene. Dersom det oppstår uenighet om medforfatterskap, bør en stipendiat ta kontakt med instituttledelsen, forskningsdekanen eller ph.d.- koordinator.

4. Sammendrag («kappe»)

Sammendraget i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger, metoder og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet.

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal sammendraget også inneholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. Alternativt foretas slike ajourføringer i tilknytning til hver artikkel.

Kappen/sammendraget bør ikke overstige 100 sider. Det nærmere omfang av sammendraget må sees i sammenheng med omfanget på artiklene. Dersom artiklene fremstår som konsentrerte og derved noe knappe mht. metodikk og faglige forutsetninger, må kappen kompensere for dette.  

Kandidaten må være eneforfatter på sammendraget.

 

 

Publisert 2. apr. 2019 11:42 - Sist endret 21. aug. 2020 16:07