Gamle retningslinjer for gjennomføringsstipend for doktorgradsstipendiater ansatt ved Det juridiske fakultet

Nye retningslinjer vil gjelde for stipendiater ansatt fra og med 1.januar 2008 og innebærer en reduksjon i gjennomføringsstipendperioden til 6 måneder.

Fakultetet vedtok våren 2005 følgende ordning med gjennomføringsstipend

Stipendiater som fullfører på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om ettårig undervisnings- og gjennomføringsstipend. Slikt tilbud vil bli gitt dersom avhandlingen er levert til bedømmelse senest én måned etter utløpet av opprinnelig fastsatt stipendiatperiode. Dersom stipendiaten er gitt forlengelse etter UiOs retningslinjer for forlengelse punkt 1, eller dersom tilsettingsperioden er forlenget for å kompensere for ulønnet permisjon i løpet av tilsettingsperioden (dog ikke ut over til sammen 12 måneder), forlenges fristen tilsvarende. Det samme gjelder dersom stipendiaten har hatt redusert arbeidstid etter arbeidsmiljølovens §10-2 nr. 4 på grunn av omsorg for barn eller annen nær familie.

Stipendet vil innebære en forlengelse av stipendperioden på ett år. Lønnen vil være høyere enn den stipendiatene hadde ved utløpet av den opprinnelige stipendperiode og vil ligge i underkant av en post doc.-stilling. Ordningen med gjennomføringsstipend vil bli vurdert løpende.

Bakgrunn for innføring av ordningen

Norges forskningsråds rapport Evaluering av norsk forskerutdanning konkluderte i 2002 med at en stor andel av norske doktorgradskandidater enten ikke fullfører eller bruker langt mer enn normert tid på sine prosjekter, sammenliknet både med andre fagfelt og med tilsvarende fagfelt i andre vestlige land. Vårt fakultets stipendiater representerer intet unntak her og fakultetsstyret har derfor valgt denne insentivmodellen for å få gjennomføringstiden forkortet for sine stipendiater og øke antallet ferdige doktorgrader ved fakultetet. Intensjonen med ordningen er at gjennomføringsstipendet skal brukes som et viderekvalifiseringstiltak med det siktemål å øke bredden på stipendiatenes kompetanse.

Slik fungerer ordningen

1

Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om 12 måneders gjennomføringsstipend* . Slikt tilbud vil bli gitt dersom avhandlingen er levert til bedømmelse senest én måned etter utløpet av opprinnelig fastsatt stipendiatperiode.

*stipendiater ansatt fra og med 1.januar 2008 vil få tilbud om 6måneders gjennomføringsstipend

2

Ordningen omfatter alle doktorgradsstipendiater på det juridiske fakultets PhD-program og som fakultetet har arbeidsgiveransvar for.

3

Ordningen gjelder ikke dr.philos-kandidater.

4

Dersom stipendiaten er gitt forlengelse etter UiOs retningslinjer for forlengelse punkt 1 (langvarig sykefravær, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon eller annen velferdspermisjon), eller dersom tilsettingsperioden er forlenget for å kompensere for ulønnet permisjon i løpet av tilsettingsperioden (dog ikke ut over til sammen 12 måneder), forlenges fristen i henhold til punkt 1 ovenfor tilsvarende. Det samme gjelder dersom stipendiaten har hatt redusert arbeidstid etter arbeidsmiljølovens § 10-2 nr. 4 på grunn av omsorg for barn eller annen nær familie. Fristen forlenges ikke ved sykdoms- og annet fravær av kortere varighet enn to uker. Etter særskilt søknad kan fristen forlenges ved korte, hyppige sykefravær som har skjedd over et lengre tidsrom og som derved har gitt vesentlig tap i forskertid. Slike sykdomsforhold må dokumenteres ved legeerklæring.

5

Stipendiatene må selv påse at det ved søknad om permisjon avklares om den medfører at man ikke kan få gjennomføringsstipend fra fakultetet.

6

Gjennomføringsstipendet gis for 12 måneder og det gis som hovedregel ikke forlengelser i denne perioden, med unntak for lovfestede permisjoner som gir grunnlag for forlengelse på samme måte som for stipendiater. Jf. Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO pkt. 14.

7

De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle sitt institutt, ved instituttleder, så snart som mulig og senest 3 måneder før planlagt innlevering.

Instituttlederne er forpliktet til å holde seg orientert om sine stipendiaters progresjon, med tanke på å kunne inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i sine planer. Instituttene skal gi beskjed til fakultetsadministrasjonen om personer som er kvalifisert for og ønsker gjennomføringsstipend så snart instituttene selv er varslet.

8

Mottakerne av stipendet skal som hovedregel gjennomføre undervisnings- og eksamensarbeid tilsvarende minst 50 % av stillingen som totalt er på 425 klokketimer og gjennomføre den pedagogiske basisopplæringen for universitetslærere.og gjennomføre den pedagogiske basisopplæringen for universitetslærere.

Unipeds kurs har oppstart ved begynnelsen av hvert semester. Se Uniped: kursnett . Stipendiatene må selv fylle ut påmeldingsskjema til Uniped, men det er administrasjonen ved instituttet som skal sende inn påmeldingen sammen med en melding om at stipendiaten omfattes av ordningen med gjennomføringsstipend. Stipendiater med gjennomføringsstipend gis 1. prioritet av fakultetet. Påmeldingen sendes så snart som mulig og innen 3 måneder før planlagt innleveringsdato til: Fagområdet for universitetspedagogikk, pb. 1092 Blindern, 0317 Oslo

9

Under følger eksempler på andre oppgaver som kan inngå i ordningen:
- Hospitering i undervisning hos en annen foreleser.
- Undervisningsvikariater.
- Deltakelse i sensurarbeid. - Kurs i prosjektledelse - - Kurs i ledelse
- Utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid.
- Utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid.
- Deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser.
- Deltakelse i utforming av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering.
- Utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter.
- Vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgradsavhandlingen, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel.
- Popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid.
Det kan være aktuelt å knytte stipendiatene til faglig relevant arbeid ved andre enheter.

10

Det nærmere innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte avtales med instituttleder og godkjennes av dekanen. Det må her tas hensyn til hvilke kompetansehevingstiltak det enkelte institutt kan tilby, samt hvilke tiltak som er særlig aktuelle for kandidaten. Hoveddelen av arbeidet skal normalt knyttes til oppgaver som hever stipendiatens pedagogiske kompetanse. Når stipendiatperioden avsluttes, skal instituttleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført.

12

Fakultetet forutsetter at det vil være snakk om meritterende og faglig relevant arbeid, og det skal inngås en skriftlig avtale om innholdet i pliktarbeidet ved avtaleperiodens start. Denne avtalen skal legges fram for dekanen til godkjenning.

13

Mottakerne av stipendet skal som hovedregel tiltre umiddelbart etter avlevering av avhandlingen.

14

Fakultetet fullfinansierer ordningen.

Publisert 21. mai 2015 12:11 - Sist endret 3. nov. 2015 09:25