Gjennomføringsstipend for doktorgradsstipendiater ansatt ved fakultetet

Ph.d.-stipendiater som fakultetet har arbeidsgiveransvar for og som leverer avhandlingen senest en måned etter siste tilsettingsdag, vil få tilbud om et undervisnings- og gjennomføringsstipend.

Du må varsle instituttet om at du ønsker gjennomføringsstipend senest tre måneder før planlagt innlevering.

Retningslinjer for gjennomføringsstipend:

Retningslinjene gjelder for gjennomføringsstipendiater ansatt fra og med 1.januar 2018.

1

Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om 6 måneders gjennomføringsstipend. Slikt tilbud vil bli gitt dersom avhandlingen er levert til bedømmelse senest én måned etter utløpet av opprinnelig fastsatt stipendiatperiode.

2

Fristen nevnt under punkt 1, forlenges tilsvarende forlengelser gitt etter Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (1) eller (2).

Fristen nevnt under punkt 1 forlenges tilsvarende forlengelser for ulønnet permisjon for annet arbeid, dog ikke ut over til sammen 12 måneder. Hvis stipendiaten har hatt mer enn 12 måneders ulønnet permisjon for annet arbeid i løpet av tilsettingsperioden, kan fristen etter særskilt søknad forlenges tilsvarende hele permisjonstiden.

Fristen nevnt under punkt 1 kan etter særskilt søknad forlenges ved korte, hyppige sykefravær som har skjedd over et lengre tidsrom og som derved har gitt vesentlig tap i forskertid. Slike sykdomsforhold må dokumenteres ved legeerklæring.

Fristen nevnt under punkt 1 forlenges ikke ved sykdoms- og annet fravær av kortere varighet enn to uker.

3

Stipendiatene må selv påse at det ved søknad om permisjon avklares om den medfører at man ikke kan få gjennomføringsstipend fra fakultetet.

4

Gjennomføringsstipendet gis for 6 måneder og det gis som hovedregel ikke forlengelser i denne perioden, med unntak for lovfestede permisjoner som gir grunnlag for forlengelse på samme måte som for stipendiater. Jf. Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO pkt. 14.

5

De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle sitt institutt, ved instituttleder, så snart som mulig og senest 3 måneder før planlagt innlevering.

Instituttlederne er forpliktet til å holde seg orientert om sine stipendiaters progresjon, med tanke på å kunne inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i sine planer.

Instituttene skal gi beskjed til fakultetsadministrasjonen om personer som er kvalifisert for og ønsker gjennomføringsstipend så snart instituttene selv er varslet.

6

Mottakerne av stipendet skal som hovedregel gjennomføre undervisnings- og eksamensarbeid tilsvarende minst 50 % av stillingen som totalt er på 425 klokketimer

7

Under følger eksempler på andre oppgaver som kan inngå i ordningen:
 

 •  hospitering i undervisning hos en annen foreleser,
 •  undervisningsvikariater,
 •  deltakelse i sensurarbeid,
 •  kurs i prosjektledelse,
 •  kurs i ledelse,
 •  utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid,
 •  utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid,
 •  deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser,
 •  deltakelse i utforming av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering,
 •  utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter,
 •  vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgradsavhandlingen, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel,
 •  popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid.

Det kan være aktuelt å knytte stipendiatene til faglig relevant arbeid ved andre enheter.

8

Det nærmere innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte avtales med instituttleder og godkjennes av studiedekanen. Det må her tas hensyn til hvilke kompetansehevingstiltak det enkelte institutt kan tilby, samt hvilke tiltak som er særlig aktuelle for kandidaten. Når stipendiatperioden avsluttes, skal instituttleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført.

9

Fakultetet forutsetter at det vil være snakk om meritterende og faglig relevant arbeid, og det skal inngås en skriftlig avtale om innholdet i pliktarbeidet ved avtaleperiodens start. Denne avtalen skal legges fram for studiedekanen til godkjenning.

10

Mottakerne av stipendet skal som hovedregel tiltre umiddelbart etter innlevering av ph.d.-avhandlingen.

11

Fakultetet fullfinansierer ordningen.

Fakultetet innførte ordningen med gjennomføringsstipend i 2005 og justerte den i 2009, 2017, og i 2019.
Publisert 11. jan. 2018 10:23 - Sist endret 14. nov. 2019 14:50