English version of this page

Koronaepidemien: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet

UiOs bygninger ble stengt torsdag 12. mars 2020 kl.18 . Følg med på UiOs nettsider med tilhørende FAQ side


Innholdsfortegnelse
  • Tilgang til bygningene
  • Disputaser
  • Prøveforelesning
  • Offentliggjøring av avhandlingen
  • Markering
  • Ph.d.-emner
  • Fremdrift
  • Midtveisevaluering
  • Veiledning
  • Kontakt

Tilgang til bygningene

Alle ansatte ved UiO jobber nå hjemmefra, inkludert ph.d.-kandidater med arbeidsplass ved UiO, men det åpnes for unntaksvis å gi tilgang til bygningene der helsemessige eller vektige sosiale grunner tilsier det. Det skal altså bare helt unntaksvis gis tillatelse til at noen arbeider fra sine vanlige arbeidsplasser,  spesielt kan det være tilfelle for noen få stipendiater og postdoktorer. 

Dersom noen ønsker å søke dispensasjon skal søknad sendes instituttleder/kontorsjef. Dekan og fakultetsdirektør avgjør og sender navnene til Eiendomsavdelingen på Blindern. Det blir ført kontroll fra Eiendomsavdelingen/universitetsledelsen (gjennom kortleserne) med hvem som oppholder seg i bygningene.

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Disputaser

Så lenge universitetet er stengt vil alle kandidater som er klare for disputas få tilbud om å avholde prøveforelesning og disputas digitalt ved hjelp av verktøyet Zoom. De digitale disputasene vil ivareta kravet om åpenhet og mulighet for allmenheten til å stille spørsmål. Disputasene kunngjøres som vanlig på fakultetes nettsted. Fra disse sidene kan man også bestille en digital versjon av avhandlingen, og man vil kunne delta på disputasen via Zoom som tilhører.
Mer om hvordan en digital disputas foregår kan du lese om på de sentrale UiO sidene 

Hovedløsningen fra UiO sentralt baserer seg på at kandidaten gjennomfører digital disputas hjemmefra, fra eget kontor eller annet sted,  og at alle deltakere sitter hver for seg.  I tillegg til dette tilbyr Juridisk fakultet kandidatene å gjennomføre disputasen fra et egnet rom i Domus Juridica der både kandidat og disputasleder fysisk er til stede. Bedømmelseskomiteen, veiledere og tilhørere vil følge disputasen via Zoom. 

Kandiater som ikke ønsker en digital disputas og heller vil vente til UiO fungerer som normalt igjen, kan utsette. Merk at dette kan få konsekvenser som at de eksempelvis ikke kan tiltre stilling som postdoktor før disputasen er gjennomført. Lengden på utsettelsen må avklares med den enkelte kandidat og komiteen.

Prøveforelesning

Kandidaten kan velge om prøveforelesningen skal gjennomføres direkte eller i opptak. I tilfelle opptak skal opptaket leveres senest 48 timer før disputas. Komiteen må i begge tilfeller godkjenne prøveforelesningen før disputasen kan starte.

Tiden fra kandidaten får oppgitt tittelen på prøveforelesningen, til prøveforelesningen holdes, settes til 15 arbeidsdager. 

Offentliggjøring av avhandlingen

Reprosentralen er som resten av universitetet stengt og det er derfor ingen mulighet for å trykke avhandlingene.  Avhandlingen må likevel være offentlig tilgjengelig i forkant av disputasen. Kandidatene bes derfor om å sende avhandlingen på pdf-format til fakultetet. 
Avhandlingen vil bli sent via Filesender i et format som hindrer videresending, til de som ønsker den i forkant av disputasen. 

Markering

Så lenge de strenge koronatiltakene fortsatt gjelder, kan ikke doktorgradsmiddager gjennomføres som normalt. Representanter fra fakultetet vil i perioden fram over ikke kunne delta på eventuelle private makeringer. 
Fakultetet ønsker imidlertid å lage en felles markering av eller feiring for kandidater som disputerer digitalt når koronaen er under kontroll. Vi kommer tilbake med forslag om formen på en slik markering senere.

Ph.d.-emner

Fakultetet jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre de oppsatte ph.d.- emnene 

Fremdrift

Alle UiO-ansatte også stipendiater, som må være hjemme når barnehage og skole er stengt som følge av Covid-19-pandemien, har fått doblet kvoten med omsorgsdager. Dobling av kvoten gjelder også foreldre som allerede har en utvidet kvote og vil gjelde generelt, og ikke bare for fravær som skyldes Covid-19. 
Ordningen trer i kraft fra 13. mars 2020 og vil vare ut kalenderåret. Registrer fraværet i HR portalen under omsorgsdager. 

UiO har bestemt å gi forlenget ansettelse for tapt arbeidstid til stipendiater som har måttet ta seg av barn som følge av stengte barnehager og skoler. Forlengelse gis når dette overstiger 10 dager. Dagene trenger ikke være sammenhengende. 

Når det gjelder stipendiaters behov for forlengelser i andre tilfeller enn ved pass av barn, vises det til «Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO» 

Disse retningslinjene bygger på «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat mv.» (FOR-2006-01-31-102). Forskriftens § 2-3 nr. 6 er gjengitt i retningslinjene punkt 14 og lyder: 

"For stipendiat kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre forskerutdanningen innen forlengelsestidas utløp."

Hver enkelt søknad vil måtte vurderes individuelt. Selv om det å ha hjemmekontor og å måtte legge opp til digital kommunikasjon, i utgangspunktet ikke vil anses som en særskilt arbeidsmessig hindring som kan begrunne forlengelse, har vi forståelse for at situasjonen er vanskelig. Vi vil forsøke å finne frem til gode løsninger. 

Midtveisevaluering

Fakultetet oppfordrer til at midtveisevalueringen avholdes vha digitale hjelpemidler, f.eks. i Zoom. 

Veiledning

Fakultetet legger til grunn at veiledning foregår via Zoom eller andre digitale verktøy så lenge myndighetenes tiltak for å hindre smitte er gjeldende.

Kontakt

Som vanlig er det bare å ta kontakt ved spørsmål

Publisert 31. mars 2020 21:49 - Sist endret 20. apr. 2020 14:58