English version of this page

Rutinebeskrivelse for opptak på ph.d.- programmet

GENERELL DEL (gjelder alle ph.d.- kandidater)

 1. For opptak til ph.d.-programmene ved Universitetet i Oslo kreves det at søkeren har minst femårig grunnutdanning, det vil si en mastergrad eller en tilsvarende utdanning som fakultet har godkjent. Det kan åpnes for spesielle fagretninger i utlyste stillinger.
   
 2. Karaktergrensen for opptak på ph.d.-utdanningen er høy. Normalt bør søkeren ha et resultat som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Tidligere skriftlige arbeider, herunder masteravhandling av høy kvalitet, og selvstendig utarbeidet prosjektbeskrivelse tillegges også vekt ved vurderingen. Det er i noen grad anledning til å vektlegge progresjon i søkerens karakterer.
   
 3. Det kan tas hensyn til Det juridiske fakultets ansvar og forpliktelser i større samarbeidsprosjekter
   
 4. Det skal dokumenteres at søkeren har språkkunnskaper som gjør det mulig å følge ph.d-opplæringen.
   
 5. Søkere må sammen med søknad, CV, øvrige søknadspapirer, evt. vitenskapelige arbeider og en liste over disse også legge fram en utførlig prosjektbeskrivelse (5–10 sider).
   
 6. Ved tvil om de formelle kvalifikasjonene til søker på stipendiatstilling eller ekstern søker på ph.d.- programmet, kan bedømmelseskomiteen eller PFF innhente vurdering fra vitenskapelig tilsatt med 1.stillingskompetanse som er uten tilknytting til søkeren. Dette gjelder også ved tvil om ph.d.- prosjektets gjennomførbarhet og relevans. Muligheten fakultetet har til å stille med veileder og infrastruktur vil også vektlegges i avgjørelsen om opptak og ansettelse.
   
 7. Programrådet for forskerutdanning (PFF) innstiller overfor Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) om ansettelse i stipendiatstilling, normalt på grunnlag av anbefaling fra en bedømmelseskomité oppnevnt av PFF. Opptak til ph.d.-programmet av kandidater som ikke søker stipendiatstilling ved fakultetet, avgjøres av PFF.

 

SPESIELL DEL (gjelder for ph.d.- kandidater som ikke er ansatt ved UiO)

 1. For ph.d.- kandidater som ikke søker stipendiatstilling ved fakultetet må søknad skje på eget skjema. Det skal foreligge bekreftelse på finansiering fra ekstern finansieringskilde, eller bekreftelse på tilsetting og tilsettingsperiode fra arbeidsgiver, egenfinansiering godkjennes som regel ikke. Finansieringen skal normalt dekke minst 3 årsverk.
   
 2. Er arbeidsgiver ekstern skal «Avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part» fylles ut og legges ved søknaden.
   
 3. Det bør foreligge anbefaling fra veileder ved fakultetet eller fra annen veileder ved enhet ved universitetet godtatt av fakultetet.

 

Se også

UiOs sentrale ph.d-forskrift § 5 Opptak

og

fakultetets ph.d-programbeskrivelse punkt 4 Søknad og opptak

 

Forankring

Rutinebeskrivelsene ble behandlet av Programrådet for forskerutdanning (PFF) 30.4 2013 og Innstilling og tilsettingsutvalget (ITU) 26.6.2013. Endret i ITU 24.10.2013, 8.12.2014 og 22.8 2017

Publisert 8. mai 2015 07:59 - Sist endret 7. mai 2020 09:55