Aktuelt om Lovgivning og lovspråk

Sist endret 24. juni 2020 11:06 av mariumje@uio.no

– Klarspråk-studentene vil ha svært gode jobbmuligheter, sier professor. 

Sist endret 5. juni 2019 14:48 av amgulich@uio.no

Det var viserektor for forsking og innovasjon Per Morten Sandset som ynskte god morgon på andre dag av Lovkonferansen. Denne dagen var det duka for eit program med fokus på dei utfordringar og moglegheiter juristar må bryne seg på i møte med digitalisering og ny teknologi.

Sist endret 4. juni 2019 15:00 av amgulich@uio.no

Lovkonferansen 2019 vart opna av statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey. Til stades var deltakarar frå ei rekkje departement, direktorat og tilsyn og universitet, samt deltakarar frå andre nordiske land.

Sist endret 4. juni 2019 10:42 av amgulich@uio.no

14. mars i år overleverte forvaltningslovutvalet, leia av professor Inge Lorange Backer, utgreiinga NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Forslaget har allereie møtt kritikk frå klarspråkforskar Ida Seljeseth, som meiner utvalet har bygd på ei utdatert forståing av kva klarspråk dreier seg om.

Sist endret 3. juni 2019 17:51 av amgulich@uio.no

Nettverket er en møteplass for de som arbeider med regelutvikling og regelforvaltning i offentlig sektor. Her kan man møtes for å utveksle erfaringer knyttet til regelgivning, knytte kontakter innen fagfeltet, få presentert faglige innlegg, samt få informasjon om utvikling innen feltet.

Sist endret 3. juni 2019 16:53 av Jon Christian Fløysvik Nordrum

Hvor mye kan man vite om hvordan en regel vil virke? Og hva kan rettsvitenskapen bidra med i analysen av nåværende og framtidige regelvirkninger? I boka Bedre regulering? Årsak–virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess viser førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum hvordan ulikheter mellom reguleringssystemer kan ha mye å si for reguleringers virkemåte, og han argumenterer for at rettsvitenskapen må bidra til forståelsen av hvordan regler brukes for å endre samfunnet.

Sist endret 3. juni 2019 14:21 av Steinar Hafto Myre

25. til 27. september i år er Språkrådet og Difi vert for den internasjonale klarspråkkonferansen PLAIN 2019. Konferansen markerer ti år med systematisk klarspråkarbeid i Noreg. Fleire av bidragsytarane på Plain-konferansen kan du også høyre under Lovkonferansen denne veka.

Sist endret 31. mai 2019 22:13 av amgulich@uio.no

4. og 5. juni nærmar seg med stormsteg. Vi er overvelda over kor mange som ynskjer å dele desse to dagane med oss – vi har nærmare 450 påmelde, og kan melde om deltakarar frå både innland og utland, privat og offentleg sektor og studentar og akademikarar frå fleire norske universitet.

Sist endret 30. mai 2019 16:19 av amgulich@uio.no

«Med lov skal landet vårt byggjast». Sjølv om samfunnet, lovgivar og lovgivinga har endra seg sidan Frostatingsloven sine dagar, er det framleis lovgiving vi byggjer landet med.

Sist endret 30. mai 2019 15:31 av amgulich@uio.no

Er du nysgjerrig på det nye emnet JUS 5502? Vurderer du kanskje å melde deg opp til høsten, eller er du interesser i hvordan emnet forbereder studentene på arbeidslivet? Her får du svar på de viktigste spørsmålene om emnets innhold, undervisningsform og relevans.

Sist endret 30. mai 2019 15:07 av amgulich@uio.no

Difi (direktoratet for forvaltning og IKT) har ansvaret for regjeringa si satsing på språk i staten, og leier prosjektet Klart lovspråk som var sett i gang hausten 2011.

Sist endret 30. mai 2019 14:54 av amgulich@uio.no

13.-14. juni i år er Regelrådet og Direktoratet for økonomistyring vertskap for den årlege fagkonferansen Measuring Regulatory Performance. Temaet for årets konferanse er «The Future of Lawmaking», sett i ljos av dei utfordringar og moglegheiter ny teknologi representerer. Konferansen er ei naturleg forlenging av Lovkonferansens fyrste dag, kor temaet er «Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk».

Sist endret 28. mai 2019 12:02 av Trine Nickelsen

De nordiske landene lager lover på sin helt egen måte. Delegering, dialog og deltakelse står sentralt. Nå er særtrekkene under press.  

Sist endret 22. mai 2019 16:42 av Steinar Hafto Myre

Der er behov for ei fast, forpliktande ordning for kvalitetssikring av regelverk som også ser på språk og struktur, meiner Språkrådet. Slik kan forvaltninga bli meir effektiv, og borgarane lettare forstå sine eigne rettar.