Vi forskar på: Born

Born sine rettar er eit viktig forskingstema hjå oss. Målet for forskinga er  å synleggjere born si stilling i retten, og å gje kunnskap som kan nyttast i arbeid med juridiske problemstillingar som gjeld born.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nokre born har til alle tider stått i ein utsett posisjon; born utan forsørgarar, eller med foreldre som sviktar som omsorgspersonar. Dessutan born som sjølve oppfører seg slik at samfunnet ikke godtek dei.

Forskinga ser mellom anna på born som pårørande for vaksne som sit i fengsel, born som har budd i barneheimar og born som har vært utsett for overgrep. Forskinga ser også på korleis desse borna blir handsama av det offentlege og av private organisasjonar.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Barnerett, Menneskerett
Publisert 2. mai 2011 09:20 - Sist endra 22. des. 2017 08:47