Vi forskar på: Demokrati

Demokratiet er grunnsteinen i vårt norske politiske system og baserer seg på at folket bestemmer kva slags politikk som skal førast. Ordet betyr folkestyre.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Konstitusjonell rett er eit fokusområde innan forskinga på demokrati ved fakultetet. Forskinga ved Institutt for offentleg rett studerer mellom anna dei grunnleggjande rettsreglane om staten og verksemda statsorgana i mellom, overfor private og i forhold til samfunnet ellers. Eit viktig fokus er utfordringar knytta til demokratisk styring i nasjonale flernivåsystem. Eit anna fokus er likestilling, religionsfridom og menneskerettar internasjonalt og nasjonalt.

Menneskerettar og demokrati er også eit viktig fokusfelt ved Norsk senter for menneskerettar.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Konstitusjonell rett, Demokrati, Likestilling, Menneskerettigheter
Publisert 25. feb. 2011 15:18 - Sist endra 21. apr. 2017 11:55