Vi forskar på: Diskriminering

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

llustrasjonsfoto: Stock.xhng

Forskinga på diskriminerings- og integritetsvernet er knytt til forskinga på rettar, individ, kultur og samfunn. Dette er eitt av satsingsområda for forskinga ved fakultetet.

Diskriminering er også viktige stikkord i forskinga på menneskerettar, immigrasjon m.m., og er eit sentralt omgrep innan arbeidsrett, barnerett, kvinnerett, flyktningerett, familie- og arverett og innan kriminologi og rettssosiologi.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Diskriminering, Menneskerettigheter, Arbeidsrett, Barnerett, Kvinnerett, Flyktningerett, Familie- og arverett, Kriminologi, Rettssosiologi
Publisert 2. mars 2011 15:46 - Sist endra 27. mars 2017 11:29