Vi forskar på: Eigedom, erstatning og forsikring

Spørsmål om sjøforsikring og personforsikring, erstatningsansvar, erstatningsutmåling og rettar knytta til fast eigedom er blant våre forskingstemaer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Omgrepet Sjøforsikring dekkjer dei ulike typane forsikringar som er relevante for skip og varer under transport.

Forsikringsrett handlar om den juridiske reguleringa av forsikringsbransjen, om det offentlege og EU si regulering av bransjen, og om skadeforsikring og personforsikring. Forsikringsrett er også ein sentral del av faget erstatningsrett.

Erstatningsrett handlar om vilkåra for å krevje økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningretten handsamar både vilkåra for erstatningsansvar og reglane for korleis sjølve erstatninga skal utreknast (erstatningsutmålinga).

Tingsrett gjeld rettar og plikter knytta til fast eigedom, blant anna naborett, husleigerett, tomtefeste og offentleg regulering av eigedomsretten.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Erstatningsrett, Tingsrett, Forsikringsrett, Sjøforsikringsrett, Sjørett, Eiendom og forsikring
Publisert 24. jan. 2011 12:30 - Sist endra 8. mars 2018 21:44