Vi forskar på: Flyktningar

Flyktnigar si rettsstilling, internasjonalt politisamarbeid og kontroll av immigrantar er forskingstema hjå oss.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ein flyktning er ein person som har måtta flykta på grunn av frykt for forfølging på grunn av politisk oppfatning, rase, religion, nasjonalitet eller medlemskap i ei sosial gruppe.

I fylgje Forente Nasjoner sin flyktningekonvensjon frå 1951 er ein flyktning ein person som har rømt frå sitt heimland fordi fordi staten ikkje har evne eller vilje til å verne personen.

For at ein asylsøkar skal kunna krevje vern etter flyktningkonvensjonen, må risikoen for å bli forfylgd skyldast ein av grunnane for forfylging i flyktningkonvensjonens artikkel 1A(2), nemleg rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i ei spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning (regjeringen.no).

Forskinga på flyktningar ved fakultetet er knytta til områda flyktningerett, internasjonalt politisamarbeid og immigrasjonskontroll.

Forskingsområder

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Flyktningerett, Menneskerettigheter
Publisert 1. mars 2011 10:24 - Sist endra 22. des. 2017 08:51