Vi forskar på: Kjønn

Kjønnsforskinga ved fakultetet studerer fyrst og framst kjønn i eit rettsleg og samfunnsvitskapleg perspektiv. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet er eit sentralt tema.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forsking på diskriminering på grunnlag av kjønn m.m. etter internasjonale menneskerettar, EU-rett og norsk rett er sentralt innan forskningsområdet Diskriminerings- og likestillingsrett ved Institutt for offentlig rett.

Forskinga på kvinnerett tek mål av seg å skildre og forklare kvinners rettslige stilling, med særskild sikte på å betre kvinner si stilling i retten og i samfunnet. Som forskingsfelt er kvinnerett både ein rettsvitenskapeleg disiplin og eit område innan den tverrfaglege kvinneforskinga.

Forskingsområde

Forskningsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Familie- og arverett, Kriminologi, Rettssosiologi, Arbeidsrett
Publisert 8. feb. 2011 09:31 - Sist endra 8. mars 2018 21:57