Vi forskar på: Krig og konflikt

Internasjonale konvensjonar og verknaden desse har for statar som deltek i internasjonale fredsoperasjonar er eit sentralt tema i vår forsking.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Geneve-konvensjonane er sentrale. Rolla den internasjonale straffedomstolen kan ha i konfliktløysingsprosessar i væpna konfliktar står også sentralt.

Forskargruppa Internasjonale relasjonar fokuserer på internasjonale rettslege prosessar og korleis rettslege mekanismar verkar over landegrenser.

Forskningsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Menneskerettigheter, internasjonal strafferett, Internasjonal rett
Publisert 4. mars 2011 09:03 - Sist endra 22. des. 2017 08:54