Vi forskar på: Marginalisering

Ordet marginalisering peiker gjerne på grupper som rører seg i ei gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøyting.

Illustrasjonsfoto: Stock.xhng

I fleire vestlege land ser vi i seinare år aukande teikn til at mange grupper fell utanom fellesskap og velferdsordningar. Ulikskapar og aukande sosiale skilnader har difor blitt eit fokus for mange forskarar. Marginalisering er eit sentralt nøkkelord i denne samanhengen.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Menneskerettigheter, Kriminologi, Rettssosiologi, rettssikkerhet
Publisert 7. des. 2010 08:34 - Sist endra 29. nov. 2016 15:31